Obchodné informácie

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Definície:

Predávajúci: A-CORY, s.r.o., 023 51 Raková 1596, Slovenská Republika , IČO: 36382451, DIČ: 2020134699, IČ DPH: SK2020134699, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro vložka č. 11329/L.
Telefón: +421905563803
E-mail: acory@acory.sk

Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je:

- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Oprávnená osoba: Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár: Objednávkový formulár (alebo objednávka) je elektronický formulár obsahujúci údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH a celkovú cenu vrátane DPH, miesto a spôsob dodania (prepravy) tovaru, spôsob platby za tovar a cenu za doručenie (poštovné) tovaru do miesta dodania.

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý kupuje tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke www.autoplan.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Riadia sa týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Licenčnou zmluvou, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka ak sa nejedná o spotrebiteľov, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona o elektronickom obchode.

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.autoplan.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.5 Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania – podnikateľ a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb - spotrebiteľ, sa nevzťahujú ustanovenia čl. V. body 5.1. až 5.3. a čl. VI. Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní požadovanú licenciu a všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Upraviť objednávku", ktorým sa Kupujúci vráti o krok späť. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov a množstvo objednávaného tovaru, spôsob platby a spôsob dodania. Podrobný návod ako objednávať je zverejnený na internetovej stránke Predajcu v časti Časté otázky. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Pred odoslaním objednávky kupujúci musí potvrdiť, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tiež kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zasielaním informácií o zmenách v legislatíve vzťahujúcej sa k zakúpenej licencii a objednaných aplikáciách. Nejedná sa o komerčné alebo reklamné e-maily a kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať odoslaním tejto požiadavky na e-mail Predávajúceho!

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky Kupujúceho. Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo doručením potvrdenia odoslania dobierky Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2.6. Pri objednávke upgrade uvedená cena na webe neplatí, pokiaľ kupujúci uvedie požiadavku na zvýšenie súčasnej licencie. Kalkulácia ceny v tomto prípade bude zaslaná priamo v zálohovej faktúre alebo v potvrdení o zaslaní dobierky.

2.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu objednávky Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v zozname a popise tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

2.9 Kupujúci má právo stornovať vytvorenú objednávku do doby doručenia zálohovej faktúry alebo potvrdenia o odoslaní dobierky.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.autoplan.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu a v zálohovej faktúre alebo na dobierke. Kúpna cena je konečná aj vrátane DPH a ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...).

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad je:
  a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru – 3,00 EUR bez DPH
  b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry – 0,00 EUR
  c) platobnou kartou – 0,00 EUR
Pokiaľ Kupujúci neuhradí cenu do 30 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list.

3.5. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

IV. Dodacie podmienky

4.1. Licenčný kód k objednaným produktom štandardne zasielame e-mailom na základe uhradenia e-mailom zaslanej zálohovej faktúry. Ak si želáte zaslať licenčný kód poštou (na dobierku), označte to pri objednávke v časti Dodacie podmienky. Cena poštovného je 3,00 EUR bez DPH.

4.2. Inštalačné súbory a užívateľskú príručku objednaných produktov si môžete sami stiahnuť z našich internetových stránok. Ak si želáte tieto zaslať poštou na CD spolu s návodom na inštaláciu, označte to pri objednávke v časti Dodacie podmienky. Cena poštovného je 3,00 EUR bez DPH.

4.3. Po úhrade kúpnej ceny, momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, posielame licenčný kód a elektronicky podpísaný daňový doklad, faktúru na e-mail Kupujúceho, pokiaľ túto možnosť nezrušil Kupujúci pri objednávke alebo keď tovar posielame na dobierku.
Pri zrušení zasielania faktúry elektronicky, alebo keď tovar posielame na dobierku, zasielame tlačenú faktúru slovenskou poštou na adresu Kupujúceho.

4.4. Elektronicky vystavená faktúra je plnohodnotným daňovým dokladom a je použiteľná pre daňové účely. Kupujúci berie na vedomie, že elektronicky zasielaná faktúra je doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nieje chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Kupujúci touto zmluvou potvrdzuje, že si je vedomí zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené Kupujúcemu prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF.
Elektronická faktúra je náhradou za písomne vyhotovenú faktúru, ktorú Vám už nebudeme zasielať poštou.
Elektronická faktúra je zabezpečená elektronickým podpisom v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH a Zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. Faktúru si spoľahlivo uschovajte pre ďalšie použitie.

4.5. V prípade dobierky, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, tak tovar po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho zašle Predávajúci opakovane. Poštovné sa zvyšuje za každé opakované zaslanie o 3,00 EUR bez DPH.

V. Záruka, servis a technická podpora

5.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je na internetovej stránke Predávajúceho www.autoplan.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži daňový doklad.

5.2. Záruka sa riadi reklamačnými podmienkami, licenčnou zmluvou, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi SR.

5.3. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

5.4. K produktom Predávajúceho je možné si objednať (telefonicky, e-mailom, uvedením do poznámky v objednávkovom formulári) aj inštaláciu, servis alebo školenie vykonané na adrese priamo u Kupujúceho. Cena za školenie, inštaláciu, servis a dopravu sa riadi cenníkom uvedeným na www.autoplan.sk v časti Cenník služieb.

5.5 Kúpou programových produktov AUTOPLAN získava Kupujúci doživotnú technickú podporu cez telefón, e-mail alebo chat bez ďalších poplatkov.

VI. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

6.1. Dokiaľ nebola objednávateľovi doručená zálohová faktúra alebo potvrdenie o odoslaní dobierky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 6.1. Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

6.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je Kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  a) predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ktorý rozbalil alebo ak prebehla jeho inštalácia
  c) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

6.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky, zálohovej faktúry alebo daňového dokladu faktúry. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom e-mailu.

6.5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

6.6. Po odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný:

  a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu Predávajúceho. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a prípadne kópiu ústrižku od doručovateľa.
  b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar bez poštovného a balného.

VII. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online

7.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na acory@acory.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Bezpečnosť , ochrana osobných údajov a informácií

8.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci odoslaním objednávky dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.2. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas, že vždy pri vydaní novej verzie zakúpenej licencie programu alebo pri závažných zmenách v aplikáciach a v legislatíve vzťahujúcej sa k zakúpenej licencii, bude na e-mailovú adresu Kupujúceho odoslaný e-mail s týmito informáciami. Nejedná sa o komerčné a reklamné e-maily. Kupujúci môže kedykoľvek tento súhlas zrušiť odoslaním tejto požiadavky na e-mail Predávajúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Licenčnú zmluvu Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

9.4. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. 

9.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva predávajúci nasledovný Reklamačný poriadok.

1.1. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný daňový doklad (faktúru) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo ....).
Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje Kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

1.2. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.). Po uplynutí záručnej doby upravenej ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

II. Dĺžka záruky

2.1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na faktúre. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre spotrebiteľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť.

2.2. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

2.3. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, je záruka obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona.

III. Záručné podmienky

3.1. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

3.2. Pri tovare typu softvér sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, a pod.) alebo inštaláciou sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčnú zmluvu výrobcu softvéru. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.

3.3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.

3.4. Záruka sa nevzťahuje, pokiaľ sa vada prejavuje iba pri použití softvéru, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru.

3.5. Predávajúci nezaručuje, že aplikácia splní všetky požiadavky užívateľa.

3.6. Predávajúci nezaručuje bezchybný chod aplikácie pokiaľ užívateľ prevádza zásahy do databázových súborov inak než prostredníctvom aplikácie, ďalej pokiaľ je aplikácia prevádzkovaná na stanici či sieti s chybnou konfiguráciou a pokiaľ je aplikácia prevádzkovaná spolu so software iných výrobcov, ktoré narušujú či znemožňujú bezchybný chod aplikácie.

3.7. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, neznalosti zákonov a vyhlášok, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

3.8. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v záručnej dobe u Predávajúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky, kde operátor poradí Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

4.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

4.3. Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, chybové správy a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Spotrebiteľa v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Spotrebiteľom.

4.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

4.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva a pod.

4.6. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je ponikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

4.7. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

4.8. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná.

Licenčná zmluva

Táto licenčná zmluva je právnou zmluvou medzi koncovým užívateľom softwarového produktu AUTOPLAN a spoločnosťou A-CORY, s.r.o. Inštaláciou produktu potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy a ste nimi viazaní.

Programy a dáta (mapy) sú chránené autorskými právami, ktoré sú majetkom KROB software s.r.o.

Programy ani dáta nesmiete analyzovať, dekompilovať a používať v iných produktoch. Produktom vytlačené výrezy máp môžete používať vo firemných propagačných a iných materiáloch.

Softwarový produkt sa nepredáva, iba sa udeľuje licencia k jeho používaniu.

Pokiaľ ste zakúpili licenciu pre jedinú inštaláciu, je dovolené inštalovať a používať produkt na jednom pevnom alebo prenosnom počítači. Ďalej hlavný vlastník licencie môže pre svoju vlastnú potrebu používať ďalšiu inštaláciu produktu na svojom prenosnom počítači.

Pokiaľ ste zakúpili multiinštalačnú verziu, je dovolené inštalovať a používať produkt maximálne na takom počte staníc, na koľko inštalácií znie zakúpená licencia. Licenčnému obmedzeniu nepodlieha inštalácia na server, pokiaľ sa na serveri produkt priamo nepoužíva. V prípade použitia terminálového servera je dovolené produkt používať maximálne z takého počtu terminálových klientov, na koľko inštalácií znie zakúpená licencia.

Pre účely zálohovania si môžete (a doporučujeme to) urobiť kópiu inštalačnej sady produktu.

Užívateľ je povinný pravidelne vykonávať zálohy dát a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. Predávajúci nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované.

Zakúpenú licenciu môžete previesť na iného majiteľa - koncového užívateľa. Nesmiete ju požičiavať alebo prenajímať.

Predávajúci nezaručuje, že aplikácia splní všetky požiadavky užívateľa.

Predávajúci nezaručuje bezchybný chod aplikácie pokiaľ užívateľ prevádza zásahy do databázových súborov inak než prostredníctvom aplikácie, ďalej pokiaľ je aplikácia prevádzkovaná na stanici či sieti s chybnou konfiguráciou a pokiaľ je aplikácia prevádzkovaná spolu so software iných výrobcov, ktoré narušujú či znemožňujú bezchybný chod aplikácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, neznalosti zákonov a vyhlášok, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

10.3.2016

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!