AUTOPLAN Kniha jázd

Program AUTOPLAN Kniha jázd s automapou prehľadne a jednoducho vedie knihu jázd pre firemné aj súkromné autá pre neobmedzený počet firiem. Veľmi rýchlo sa dá spracovať kniha jázd aj za minulé obdobie keď nebola vedená alebo sa zničila, stratila. Software je spracovaný podľa platnej legislatívy v danom období aj spätne a pre súkromné autá obsahuje vývoj náhrad od roku 1993. Aplikácia počíta priemernú spotrebu za mesiac a porovnáva ju so zadanou normou spotreby. U firemných áut môžete sledovať náklady na prevádzku, údržbu a nechať sa upozorniť na rôzne udalosti. Program s príjemnou obsluhou a vstavanou automapou má množstvo funkcií, ktoré Vám sprehľadnia a uľahčia spracovanie agendy pre knihy jázd.

DEMOverzia - STIAHNUTIE CENNÍK A OBJEDNÁVKA

Ľahké a intuitívne ovládanie

kj2

V hornej časti hlavného okna programu je klasické menu a lišta s ikonkami pre spustenie jednotlivých funkcií. V najväčšej časti sa zobrazuje aktuálna kniha jázd podľa výberu vozidla a mesiaca v lište nad tabuľkou. Na spodku sa nachádza riadok s informáciami o aktuálnej knihe jázd (celkový počet ubehnutých kilometrov, priemerná spotreba a jej odchýlka od normy, súčet cestovných náhrad,....).

Jednoduchý zápis jázd

Vkladaniejazd

Do jedného dňa je možné vložiť ľubovoľné množstvo jázd. Jazdy môžete vkladať buď priamo ručným vyplnením príslušného riadku alebo s využitím zoznamu obvyklých jázd, pomocou funkcie Hromadný zápis jázd, využitím funkcie automatického generátora jázd, ale tiež z automapy. Jednotlivé jazdy môžete medzi sebou navzájom kopírovať či presúvať.

Vkladanie jázd z automapy

kj97

Počítačový autoatlas je samostatný program, ktorý je určený k vyhľadávaniu optimálnych cestných spojení. Automapu môžete spustiť aj z programu Knihy jázd. Na mape kliknete myšou na začiatok a koniec cesty, program vyhľadá trasu a do knihy jázd zapíše jej popis, kilometre a odhad doby jazdy. Jazdy môžete kopírovať a rôzne presúvať medzi sebou.

Obvyklé trasy

kj2

Je to zoznam trás po ktorých najčastejšie jazdíte. Pri vyplňovaní knihy jázd potom stačí privolať tento zoznam a jazdu vložiť na dané miesto. Obvyklé trasy si môžete dať zobraziť vedľa kalendára a jazdu len myškou pretiahnuť do daného dňa. Obvyklá trasa sa skladá z účelu, vodiča, pomocných rozlíšení (ak sú definované), popisu trasy, dĺžky v km, obvyklého času výjazdu a obvyklej doby jazdy. Tieto údaje sa dajú po vložení do knihy jázd meniť podľa konkrétnej situácie.

Hromadné vkladanie trás

kj92

Táto funkcia slúži na rekonštrukciu za dlhšie obdobie spätne keď nebola kniha jázd vedená alebo sa zničila. Vyberiete si trasu a v prehľadnom ročnom kalendári myšou označíte do ktorých dní ju chcete vložiť.

Automatické doplňovanie trás

ganerator1 ganerator2 ganerator3 ganerator4

Tento nový modul, obvykle označovaný ako generátor knihy jázd, umožňuje automatickú tvorbu knihy jázd. V aplikácii AUTOPLAN môžete túto funkciu použiť pre kompletnú rekonštrukciu knihy jázd za určité obdobie. Ďalej je možné pomocou nej „doladiť“ čiastočne vyplnenú knihu jázd, kedy sa do voľných riadkov doplnia podľa daných podmienok určené trasy. Nové jazdy sa automaticky zapíšu tak, aby boli v maximálnej možnej miere splnené všetky nastavené kritéria.

GPS navigácia a import jázd, import zo systémov GPS sledovania

Import

AUTOPLAN Kniha jázd dokáže naimportovať údaje o jazdách z akejkoľvek GPS navigácie ktorá poskytuje výstup. Stačí nám len zoznam súradníc s časom (napr. formát GPX). Prejdenú vzdialenosť aj lokality si vie aplikácia už zistiť sama. Tak isto podporujeme aj Import jázd z iných systémov GPS sledovania vozidiel. Napríklad zo systému CCS monitor, Lupus, Navigon, Camelia, UniTrack, OrbComm, Qadra, Commander, Garmin Nuvi 1350, GPS Asistent, webdispecink.cz, Dispečer.sk, Auto-GPS, dáta z čiernej skrinky a kamery v aute, staska.sk, gpsportal a ďalšie. 

Akékoľvek spätné zmeny a hromadné zmeny

kj94

Jazdy môžete ľubovoľne spätne meniť, rušiť, presúvať do iného dňa alebo dodatočne vkladať. Zmeny sa môžu prevádzať aj hromadne - zadaním podmienok pre výber jázd a určením zmeny. Po každej zmene sa okamžite automaticky prepočítajú všetky hodnoty (tachometer, pre firemné autá spotreba a stav nádrže, pre súkromné autá cestovné náhrady).

Súčtové tabuľky

kj3 kj4

Súčtové tabuľky poskytujú sumárny prehľad zapísaných dát v jednotlivých mesiacoch daného roku. Pre firemné vozidlá sa zobrazí prehľad o nákupoch PHM, ubehnutých vzdialenostiach, priemerných spotrebách, nákladoch na prevádzku jednotlivých áut, skupín áut a za firmu celkom. V prípade súkromných vozidiel získate prehľad o cestovných náhradách, prejdenej vzdialenosti a nákladoch na prevádzku. Tabuľky si môžete vytlačiť, prípadne zobraziť vo forme rôznych grafov, ktoré si môžete skopírovať do schránky a vložiť do inej aplikácie, napr. textového alebo tabuľkového editora.

Výpočet nadspotreby

kj2

Tu prehľadne vidíte koľko sa malo spotrebovať PHL podľa technického preukazu a najazdených kilometrov. Spočítajú sa nakúpené PHL a spotrebované PHL a rozdiel sa vyjadri v litroch kde po dosadení ceny vznikne čiastka, ktorú si môžete preniesť do ďalšieho obdobia. Táto tabuľka Vám tiež napovie o spotrebe alebo úspore PHL podľa normy.

Tlačové výstupy

kj95 kj96 kj99

Okrem základnej zostavy knihy jázd, kde sa dajú aplikovať rôzne filtre na výstup do tlače, poskytuje kniha jázd ďalšie tlačové zostavy, z ktorých veľkú časť je možné užívateľsky upravovať. Zostavy sa týkajú prevádzky vozidiel a nákladov na ne, spotreby PHM,... Na prianie sa vytlačí nevyplnený alebo predvyplnený klasický formulár "Záznam o prevádzke vozidla". Môžete tiež vytlačiť prázdny formulár knihy jázd pre ručné vypisovanie údajov. Pred tlačou si môžete každú zostavu prehliadnuť na obrazovke.

Stav nádrže

kj83 kj93

U firemných áut program sleduje a počíta teoretický stav nádrže na začiatku a na konci každej jazdy a upozorňuje na nereálne situácie. Môžete si vybrať tri spôsoby sledovania:
Sledovanie priemernej spotreby za mesiac. Zadáte stav nádrže pred prvou jazdou a po poslednej jazde v mesiaci. Program na základe ubehnutých km a natankovaných litrov vypočíta presnú priemernú spotrebu v mesiaci a stavy nádrže pred a po každej jazde podľa tejto priemernej spotreby. Táto možnosť je vhodná na sledovanie skutočnej spotreby.
Sledovanie stavu nádrže podľa predpokladanej spotreby. Toto je vhodné pre rekonštrukciu knihy jázd za dlhšie obdobie, kedy potrebujete vyladiť knihu jázd pre nakúpené PHL na predpokladanú priemernú spotrebu. Väčšinou si takto usledujete spotrebu podľa normy.
Sledovanie spotreby medzi jednotlivými nákupmi PHL. Vhodné pre presnú kontrolu spotreby pri častom tankovaní "do plnej nádrže". Program vypočíta presnú priemernú spotrebu vždy medzi dvoma nákupmi PHL bez nutnosti odhadovať stav nádrže k určitému dátumu. U všetkých spôsoboch si môžete zobraziť graf priebehu stavu nádrže s upozornením na prípady, kedy je vypočítaný stav nádrže mimo jej kapacitu.

Jednoduché normy a rozšírené normy spotreby

kj87

Okrem zadania bežnej normy spotreby, umožňuje program zadávať a sledovať aj normy spotreby pre rôzne režimy jázd (terén, cesta, hmla, vyťaženie - tonokilometre, príves...) a normy motohodín pre špeciálne vozidlá (práca autožeriavu, bagra, orba, mixér, hydraulická ruka...). Tieto normy vyhovujú skôr pre nákladnú dopravu. Ak má vozidlo definované rozšírené normy, automaticky sa upravuje štruktúra jeho knihy jázd. Kniha jázd si poradí aj s kombináciou paliva benzín - plyn, prípadne aj zimné normy.

Sledovanie nákladov podľa zákazky, účely jázd

Ucelyjazd

Okrem účelu jazdy môžete definovať jedno až šesť ďalších rozlíšení jázd, ktoré si sami pomenujete podľa svojich špecifických požiadaviek (označenie zákazky, klienta, množstvo nákladu, druh...). Pomocou tohto údaja potom môžete filtrovať jazdy a sumarizovať prejdené kilometre pre určitých zákazníkov, obchodné prípady, objekty,... Ak definujete rozlíšenie ako numerický údaj (napr. výška fakturácie dopravného, množstvo nákladu), potom v zostavách môžete sumarizovať tento údaj podľa jednotlivých vozidiel a období.

Cestovné náhrady pre súkromné autá

kj85

Pre výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného auta program obsahuje kompletný historický vývoj sadzieb cestovných náhrad a cenník pohonných látok, ktorý si môžete naplniť cenami ručne podľa potreby alebo využiť stiahnutie cien PHL z internetu. Môžete tak správne vytvárať knihy jázd do vzdialenej minulosti, program automaticky použije sadzby platné v deň konkrétnej jazdy. Novo vyhlásené sadzby si môžete sami zapísať ručne do cenníka knihy jázd alebo využiť možnosť aktualizácie sadzieb z našich internetových stránok.

Jazda jedným autom pre viac firiem

kj88

Program umožňuje viesť knihy jázd pre viac firiem. Súkromné auto pritom môže jazdiť pre niekoľko firiem (napr. rodinné auto jazdí pre firmu manžela aj firmu manželky). V takom prípade sa jazda pre jednu firmu automaticky prenáša ako súkromná jazda do knihy jázd druhej firmy. Program tak automaticky udrží kontinuitu tachometra a zabráni prekrývaniu rôznych jázd v oboch knihách.

Plánovač úloh, upozorňovanie na úkony

kj82

Pre každé vozidlo môžete definovať radu úkonov, ktoré je nutné na vozidle previesť po uplynutí určitého času alebo ubehnutí určitého počtu km (STK, emisie, pravidelný servis, poplatky, poistky...). Program automaticky upozorní na uplynutie termínu každého úkonu.

Signalizácia nezrovnalostí

kj89

Program stráži nereálne situácie v knihách jázd a signalizuje ich v záhlaví knihy červeným výkričníkom a ikonkami popisujúcimi druh problému. Môže ísť o časové prekrytie jázd v knihe, "rozdvojenie vodiča" (jazda súčasne s dvoma autami), jazda so záporným stavom nádrže, keď v čase tankovania nieje žiadna jazda...

Uzávierka dát

kj84

Program umožňuje zabrániť nechcenej zmene dát pomocou nastavenia uzávierky na určité dátum. Potom do tohoto dátumu nebude možné opravovať alebo pridávať ďalšie dáta. Program zobrazuje dátum uzávierky v pravom hornom rohu a farebne informuje o zamknutí dát.

Evidencia dokumentov pre vozidlá a vodičov

Evidenciadokumentov

Aplikácia umožňuje k jednotlivým vozidlám, vodičom, jazdám, nákupom PHM a nákladom na prevádzku vkladať ľubovoľný počet dokumentov ľubovoľného formátu. Môžu to byť napr. naskenované veľké technické preukazy, leasingové zmluvy, pracovné zmluvy zamestnancov, fotografie, správy o ceste atď.

Príjem dát z nákupov PHM

Pokiaľ vlastníte platobné karty firiem CCS, Benzinol, Slovnaft, Shell, Shell Fleetcor, OMV, AGIP, M-Oil, UTA, Axigon, Bisiness Lease, Lease Plan,  EuroOil, Eurowag, Lukoil a ďalších firiem poskytujúcich elektronický výstup (Tanker, CubeMC70, Kovozber, Solar...) môžete poskytnuté dáta o nákupoch PHM a iných položkách (prevádzkové náplne, umývanie,...) načítať do knihy jázd. Nákupy PHM sa zapisujú priamo do knihy jázd podľa dátumu a času nákupu, ostatné položky sa zapisujú do nákladov na prevádzku.

Import jázd z Fleetware

Fleetware je výrobok, komponent a programové vybavenie pre systémy sledovania objektov pomocou GPS. Kniha jázd umožňuje naimportovať všetky jazdy zaznamenané vo Fleetware a kniha jázd sa tak tvorí úplne automaticky. Z takto získaných dát môžete získavať výstupy a prevádzať analýzy rovnakým spôsobom ako pri ručne zapísaných jazdách. Bližšie sa o Fleetware dozviete tu.

Export a import dát

Táto funkcia umožňuje prenášať dáta medzi vzdialenými pracoviskami (centrála, pobočky, strediská, obchodní zástupcovia,...). Na pobočke sa prevedie export dát za určité obdobie do súboru, ktorý sa odošle na centrálu (e-mailom alebo iným spôsobom). Tu sa zaslané dáta načítajú do centrálnej databázy a môže sa prevádzať analýza dát zo všetkých pobočiek naraz.

Sieťová inštalácia

V prípade sieťovej inštalácie aplikácia ponúka rozsiahle možnosti použitia - voľba databázy medzi MS Access a MS SQL Server, inštalácia aplikácie na jednotlivé počítače so zdieľaním databázy na serveri, inštalácia aplikácie na server, prístup cez terminálový server, vzdialené pripojenie k SQL databáze cez VPN, prenosy dát medzi  databázami.

Prístupové práva užívateľov

kj98

Vo väčších firmách môže pracovať s knihami jázd viac pracovníkov (vodiči, dispečer, účtovník, riaditeľ...). V tomto prípade môžete definovať pre každého pracovníka rôzne prihlasovacie meno a heslo a určiť, ktoré funkcie programu sú pre daného pracovníka povolené. Nastavenie práv má niekoľko úrovní. Okrem úplného prístupu k vybraným vozidlám môžete nastaviť právo zapisovať iba nové jazdy bez možnosti spätne meniť už skôr zapísané jazdy. Ďalej môžete určiť, že k niektorým vozidlám nemá užívateľ žiadne právo, teda si ani nemôže prehliadať zapísané jazdy týchto vozidiel.

Anglická a česká jazyková verzia

Riešenie pre spoločnosti, kde je komunikačným jazykom na pracovisku angličtina, alebo kde danú problematiku riešia pracovníci v inom štáte. Medzi jazykovými verziami sa môžete jednoducho prepínať. Všetky funkcie a tlačové zostavy sú dostupné v angličtine, češtine a slovenčine.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!