Zmeny v AUTOPLAN Kniha jázd

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2024 RE1

Dátum vydania: 6.2.2024

 • Prihlasovanie do aplikácie - v prípade priradenia doménových účtov Active Directory užívateľským účtom aplikácie AUTOPLAN je možné automatické prihlásenie do aplikácie (tzv. "single sign-on") podľa aktuálne prihláseného doménového užívateľa. Teraz pribudla ďalšia možnosť prihlásenia do aplikácie zadaním prihlasovacieho mena a hesla doménového užívateľa. Táto nová funkcia nahrádza prihlasovanie do aplikácie pomocou hesla nastaveného v aplikácii AUTOPLAN a je možné ju aktivovať pomocou menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Obecné". Pred aktiváciou funkcie musíte mať doménové účty priradené užívateľským účtom, pretože na užívateľské účty bez tohto priradenia sa nebude možné prihlásiť.
 • Tlačové zostavy - v zostave "Mesačné súčty - Celkové náklady (nákupy PHM, ostatné náklady na prevádzku a súčet)" je nová možnosť sumarizovať zvlášť náklady na dobíjanie elektriny a náklady na klasické PHM. Ďalej bola pridaná nová zostava "Zoznam jázd podľa času jázd", ktorá Vám umožní získať tabuľku so zoznamom jázd, v ktorej sú spoločne uvedené jazdy všetkých vybraných vozidiel v chronologickom poradí.
 • Automapy – boli aktualizované automapy Slovenská republika, Slovenská republika Plus a Česká republika.
 • A niekoľko ďalších vylepšení aplikácie.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2023 RE3

Dátum vydania: 31.10.2023

 • Kurzy NBS - v novej verzii je opäť funkčné automatické sťahovanie kurzov cudzích mien z webového servera NBS. Z dôvodu zmeny formátu dát poskytovaných NBS už nie je možné zaistiť funkčnosť automatického sťahovania kurzov v starších verziách aplikácie AUTOPLAN.
 • Rezervácia vozidiel - pomocou menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Rezervácia vozidiel" si teraz môžete nastaviť niektoré nové funkcie tohto modulu. Najmä sa jedná o režim, kedy vodiči si sami nevyberajú vozidlo pre rezerváciu. Pri vytvorení žiadosti o rezerváciu vozidla iba vyplní požadovaný termín a údaje o plánovanej ceste. Konkrétne vozidlo vodičovi pridelí až následne schvaľovateľ rezervácie podľa vyťaženia jednotlivých vozidiel.
 • Upozornenie na odpracované motohodiny - rovnako ako je v aplikácii možné pre bežné vozidlá nastavovať upozornenia na najazdenie určitého počtu kilometrov (menu "Nastavenie" - "Vozidlá" - "Upozorňovanie"), možno novo aj pre vozidlá s tachometrom v jednotkách motohodín nastavovať upozorňovanie na odpracovanie určitého počtu motohodín od daného dňa.
 • A niekoľko ďalších vylepšení aplikácie.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2023 RE2

Dátum vydania: 6.4.2023

 • Kurzy NBS - v tejto verzii bolo opravené automatické sťahovanie kurzov cudzích mien, pre ktoré NBS vyhlasuje kurzy s mesačnou periodicitou (exotické meny a niektoré východoeurópske meny: ALL, BYN, MDL, MKD a UAH). Oprava sa netýka automatického sťahovania kurzov hlavných cudzích mien (kurzy vyhlasované ECB s dennou periodicitou), ktoré je funkčné aj v predchádzajúcej verzii 2023 RE1.
 • Rezervácie vozidiel - pomocou menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Rezervácie vozidiel" si teraz môžete nastaviť niektoré funkcie modulu Rezervácie vozidiel.
 • Stav nádrže - v okne Stav nádrže je teraz možné zadávať množstvo zostatku PHM v nádrži pomocou stupnice "0 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - F", ktorá automaticky vykoná výpočet množstva paliva podľa kapacity nádrže vozidla.
 • A niekoľko ďalších vylepšení aplikácie.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2023 RE1

Dátum vydania: 20.1.2023

 • Rezervácie vozidiel - tento nový modul slúži k zlepšeniu organizácie zdieľania firemných vozidiel Vašimi zamestnancami. Pre začatie používania tejto funkcie najskôr nastavte, ktoré Vaše vozidlá sa môžu rezervovať (pomocou menu "Nastavenie" - "Vozidlá" - "Vlastnosti vozidla" - záložka "Obecné" - políčko "Povoliť rezervácie tohoto vozidla"). Pri vytvorení novej rezervácie sa zobrazí informácia, ktoré z týchto vozidiel majú pre danú dobu už inú rezerváciu a ktoré vozidlá sú k dispozícii voľné. Pre jednotlivé vozidlá si môžete zobraziť plánovací kalendár rezervácií alebo vyhľadávať rezervácie podľa vodiča. Pre vytvorené rezervácie môžete odosielať žiadosti o ich schválenie. Správcovia autoparku môžu pri schválení napríklad rezerváciu zmeniť na iné vozidlo.
 • Škodové udalosti - bola pridaná možnosť evidencie škodových udalostí Vašich vozidiel vrátane sledovania aktuálneho stavu ich riešenia. Pre každú škodovú udalosť môžete do aplikácie zapísať podrobné údaje a vložiť príslušné dokumenty (oskenované doklady, fotografie spôsobených škôd,...). Potom môžete priebežne vkladať informácie o riešení škodovej udalosti. Počas škodovej udalosti môže dôjsť k viacerým škodám na majetku alebo zdraví, preto môžete v aplikácii pre jednu udalosť evidovať viacero spôsobov jej riešenia (napr. časť škody sa hradí z povinného zmluvného poistenia a časť z havarijného poistenia). Pre každé riešenie môžete zapisovať podrobné údaje (záznamy o prehliadkach, vyčíslenie škody, poistné plnenie,....) vrátane vloženia odoslaných aj prijatých dokumentov. Evidenciu škodových udalostí zobrazíte pomocou menu "Knihy jázd" - "Škodové udalosti".
 • Prístup k dokumentom - evidencia dokumentov bola doplnená o možnosť nastavenia užívateľských oprávnení k jednotlivým typom dokumentov. Je možné tak napr. nastaviť, aby do cestovných príkazov alebo knihy jázd mohli vkladať odfotené účtenky všetci zamestnanci, ale k dokladom s osobnými údajmi (oskenované vodičské preukazy, technické preukazy vozidiel,...) mali prístup len poverení pracovníci. Nastavenie typov dokumentov a prístupu k nim sa robí pomocou menu "Nastavenie" - "Dokumenty" - záložka "Typy dokumentov".
 • Tlačové zostavy - pomocou novej tlačovej zostavy "Kontrola duplicitných jázd" môžete vyhľadávať prípady, kedy rôzne vozidlá mali v určitom dni jazdu do rovnakej cieľovej lokality. Ďalej boli pridané nové tlačové zostavy "Upozorňovanie na termíny vozidiel" a "Upozorňovanie na termíny zamestnancov". Do zostavy "Zoznam zamestnancov" bola pridaná možnosť tlačiť informácie o pridelených firemných vozidlách a o evidovaných súkromných vozidlách zamestnancov.
 • Import z GPS - bol doplnený import jázd z GPS systému Mapon.
 • Podpora multidoménového prostredia - užívateľským účtom aplikácie AUTOPLAN môžu byť priradení doménoví užívatelia z viacerých domén ActiveDirectory.
 • A mnoho ďalších drobných vylepšení aplikácie (možnosť vložiť jazdu späť pre niekoľko súvisiacich riadkov v knihe jázd, v module "Servis vozidiel" môžete zapnúť upozorňovanie na nové servisné požiadavky, práva na skupiny vozidiel alebo zamestnancov môžete nastavovať aj hromadne viacerým užívateľom, ......).

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2022 RE1

 • Servis vozidiel - tento modul bol rozšírený o možnosť zápisu požiadaviek na servis jednotlivých vozidiel vrátane evidencie stavu ich vybavenia. Z požiadaviek môžete následne vytvárať servisné listy, u ktorých môžete po novom sledovať ich aktuálny stav (nový, objednané, prevádza sa a dokončené). Pri jednotlivých servisných úkonoch môžete teraz tiež evidovať rozpočet celkovej ceny podľa zdrojov financovania. V evidencii servisných požiadaviek, listov a úkonov si môžete naviac vytvoriť ďalšiu vlastnú kolónku pomocou menu "Nastavenie" - "Servis vozidiel" - záložka "Číselníky". V nastavení užívateľských práv môžete jednotlivým užívateľom povoliť zápis servisných požiadaviek, resp. servisných listov a úkonov. Ďalej do záložky "Vyhodnotenie" bola pridaná možnosť zobrazenia histórie úkonov určitej servisnej položky na konkrétnom vozidle. V zozname úkonov môžete sledovať časové a kilometrické intervaly medzi operáciami, ktoré sú pre servisné položky nastavené ako hlavné (napr. operácia "výmena" pre motorový olej). Pomocou preklikávacích odkazov sa môžete rýchlo prepínať medzi jednotlivými náhľadmi na vyhodnotenie servisných úkonov: prehľad podľa vozidla, prehľad podľa servisnej položky a po novom aj história servisnej položky na vozidle.
 • Náklady na prevádzku vozidiel - pomocou menu "Nastavenie" - "Vozidlá" - "Náklady na prevádzku" - záložka "Druhy nákladov na prevádzku" môžete pre určité druhy nákladov (napr. AdBlue a iné prevádzkové kvapaliny) zapnúť možnosť evidencie nakúpeného množstva.
 • Zostava Vyhodnotenie nákladov na prevádzku - pomocou tejto novej tlačovej zostavy môžete vyhodnocovať ekonomiku prevádzky vozidiel. Pre jednotlivé vozidlá a pre jednotlivé druhy nákladov (vrátane nákladov na PHM) môžete zistiť priemernú cenu nákladu, jeho frekvenciu a priemernú cenu na 1 km. Pre náklady s evidovaným množstvom môžete tiež zistiť priemernú spotrebu na 100 km.
 • Zoznamy vozidiel a zamestnancov - terajšia tlačová zostava "Zoznamy zamestnancov a vozidiel" bola nahradená novými zostavami "Zoznam zamestnancov" a "Zoznam vozidiel", v ktorých si môžete veľmi podrobne určiť, ktoré údaje z evidencie zamestnancov a vozidiel si prajete vytlačiť, resp. vyexportovať do Excelu.
 • Import nákupov PHM -  po novom je podporovaný import nákupov PHM prostredníctvom platobných kariet poskytovateľov Shell Fleet Hub a ARVAL.
 • Viacúrovňové schvaľovanie kníh jázd - v nastavení užívateľských práv môžete pre jednotlivých užívateľov určiť, či môžu robiť finálne schválenie kníh jázd alebo či môžu len preposielať žiadosti ďalšiemu schvaľovateľovi (tzn. prevádzať len nižšie úrovne schvaľovania).
 • Tlač do PDF súboru - v prípade spustenia aplikácie AUTOPLAN na vzdialenom serveri máte možnosť pri uložení tlače do PDF zvoliť, či sa má PDF súbor vytvoriť na serveri alebo na Vašom lokálnom PC.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2021 RE1

 • Oblasti - do knihy jázd bol pridaný ďalší voliteľný stĺpec pre zadávanie cieľových lokalít Vašich jázd. Pomocou menu "Nastavenie" - "Oblasti" si môžete nadefinovať vlastný zoznam oblastí.  Oblasti môžete hierarchicky členiť (každá oblasť môže mať ľubovoľný počet podoblastí, napr. kraje - okresy), čo môžete využiť pri filtrovaní jázd (pri zadaní podmienky na určitú oblasť budú vyhľadané tiež jazdy do všetkých jej podoblastí). Stĺpec "Oblasť" si môžete prípadne premenovať a použiť ho pre evidenciu iného údaja s hierarchicky členeným zoznamom hodnôt.
 • Import z GPS systémov - bol doplnený import jázd z GPS systémov Volvo Connect a Optifleet Evo (Renault) založených na štandarde rFMS. Na vyžiadanie je možné doplniť podporu pre GPS systémy výrobcov Daimler, DAF, IVECO, MAN a Scania. Prevádzka starších systémov Dynafleet a Optifleet končí.
 • Hromadná zmena práv užívateľov - užívatelia s administrátorským oprávnením teraz môžu pridať alebo odobrať určité právo viacerým užívateľským účtom naraz. V okne "Užívatelia" si pomocou filtrovania najskôr vyberte určité užívateľské účty a následne pomocou tlačítka "Hromadné zmeny" preveďte požadovanú zmenu práv.
  A veľa ďalších drobných vylepšení aplikácie.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2020 RE2

 • Normovaná spotreba podľa novely zákona o dani z príjmov - novela zákona o dani z príjmov platná od 21.7.2020 zvyšuje o 20% uplatnenie nákladov na PHM podľa normy spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla. Do tlačových zostav, ktoré vyčísľujú normovanú spotrebu a nadspotrebu vozidla, bolo doplnené nastavenie, či sa má normovaná spotreba počítať podľa štandardných noriem spotreby alebo navýšená podľa zákona o dani z príjmov. V tlačovej zostave "Kniha jázd" sa od júla 2020 uvádza normovaná spotreba štandardná aj navýšená.

V týchto zostavách boli urobené zmeny:

- Výpočet nadspotreby - mesačný
- Výpočet nadspotreby - ročný
- Mesačné vyúčtovanie spotreby PHM
- Mesačné prehľady o prevádzke vozidiel
- Ročné prehľady o prevádzke vozidiel
- Mesačné prehľady nákupov a spotreby PHM
- Mesačné prehľady spotreby a nadspotreby PHM

 • Rozšírené údaje vozidiel a zamestnancov - v konfigurácii rozšírených údajov (menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Voliteľné údaje" - záložky "Rozšírené údaje...") môžete pridať kolónku typu "dokument" a prikladať tak k údajom vozidiel alebo zamestnancov naskenované dokumenty (alebo iné súbory ľubovoľného formátu).
 • Import z GPS - bol doplnený import jázd z GPS systémov FleetwareWeb, OniSystem, T-Mobile Chytré auto a VolvoID. Import z GPS systému WEBDISPEČINK bol rozšírený o možnosť importov nákupov (PHM aj ostatné náklady) a mesačných zostatkov v nádrži.
 • Rozpočet prejdených kilometrov na CNG alebo LPG - pre sledovanie spotreby PHM u vozidiel na CNG je potrebné v knihe jázd zvlášť evidovať počet kilometrov prejdených na CNG a na benzín, vozidlo ale obvykle vodičovi informácie o prejdených kilometroch na jednotlivé druhy PHM neposkytuje. Nová funkcia v aplikácii AUTOPLAN umožňuje urobiť automatický rozpočet celkových zapísaných kilometrov na jednotlivé druhy PHM na základe analýzy spotrebovaného množstva PHM. Pred spustením rozpočtu (menu "Jazda" - "Rozpočet prejdených kilometrov na CNG a benzín") musia byť v knihe jázd zapísané všetky jazdy a nákupy PHM v príslušnom mesiaci a zostatky obidvoch nádrží na začiatku a konci tohoto mesiaca. Analogicky môžete použiť túto funkciu aj pre vozidlá na LPG s nastaveným sledovaním spotreby PHM zvlášť pre LPG a benzín.
 • Vymazanie a anonymizácia údajov v období - táto funkcia (menu "Knihy jázd" - "Vymazanie a anonymizácia údajov" - "Vymazanie a anonymizácia obdobia") bola doplnená o možnosť vymazania knihy jázd všetkých vozidiel za určité obdobie. Zadajte v hornej časti okna dátum a v záložke "Knihy jázd" sa zobrazí prehľad vozidiel, ktoré majú vo svojich knihách jázd zapísané údaje pred týmto dátumom. Tlačítkom "Vymazanie knihy jázd" sa tieto údaje vymažú naraz pre všetky vozidlá.
 • Vymazanie vozidiel - dlhšiu dobu nepoužívané vozidlá môžete odstrániť pomocou menu "Knihy jázd" - "Vymazanie a anonymizácia údajov" - "Vymazanie vozidiel". Táto funkcia je dostupná len pre užívateľov s oprávnením "hlavný administrátor". Aplikácia prehľadá údaje vozidiel uložené v databáze za celú históriu a pre každé vozidlo zobrazí dátum a popis jeho posledného záznamu. Vozidlá môžete filtrovať podľa veku posledného záznamu (štandardne sa ponúknu iba vozidlá nepoužívané dlhšie než 5 rokov). V spodnej časti okna sa zobrazujú podrobné informácie o vybratom vozidle. Pri prevedení vymazania budú zo systému kompletne vymazané záznamy vozidla vrátane jeho dokumentov. V určitých historických záznamoch (cestovné príkazy) bude zachovaný názov a EČ vozidla.
 • A veľa ďalších drobných vylepšení aplikácie (napr. možnosť filtrovania v nastavení vozidiel a užívateľov, zadanie stavov tachometra s presnosťou na 1 des. miesto).

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2020 RE1

 • Rozšírenie údajov vozidiel a zamestnancov - do okna s vlastnosťami vozidla pribudli záložky Evidenčné údajeSTKTechnické údaje a Poistenie. Okno s údajmi zamestnanca bolo rozšírené o záložky Bankový účet, Vodičský preukazŠkolenieZdravotné prehliadky a Cestovný pas. V jednotlivých záložkách môžete evidovať viacero záznamov (napr. zamestnanec má viacero bankových účtov).
 • Vlastná konfigurácia rozšírených údajov vozidiel a zamestnancov - do nových záložiek si môžete sami pridať ďalšie kolónky, môžete vytvoriť aj úplne nové záložky. Nastavenie rozšírených údajov sa robí pomocou menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Voliteľné údaje" - záložky "Rozšírené údaje...". Kolónky môžete ľubovoľne pomenovať, meniť ich poradie, podrobne určovať ich dátový typ (text, číslo, dátum,...) a spôsob zápisu hodnôt. Tiež sa dá nastaviť možnosť určovania časovej platnosti zapísaných hodnôt do jednotlivých kolónok.
 • Upozorňovanie na termíny - k upozorňovaniu na termíny vozidiel pribudla možnosť upozorňovania na termíny zamestnancov. V rozšírených údajoch môžete pre dátumové kolónky nastavovať upozorňovanie na vypršanie zapísaného termínu vrátane varovania na blížiaci sa termín s predstihom zvoleného počtu dní. Tieto kolónky sú v okne s údajmi zamestnanca alebo vozidla označené výstražným trojuholníkom (napr. "Vodičský preukaz" – "Dátum ukončenia platnosti").
 • Delegovanie užívateľských práv - vedúci pracovník môže prostredníctvom delegovania svojich užívateľských práv poveriť iných pracovníkov, aby za neho v aplikácii AUTOPLAN robili určité operácie. Delegát si potom vždy pri prihlásení do aplikácie vyberá, či bude v aplikácii pracovať so svojimi štandardnými užívateľskými právami alebo s delegovanými užívateľskými právami vedúceho pracovníka. V protokoloch budú pri operáciách prevedených pod delegovaným oprávneniami uvedené obidve mená v tvare "[meno vedúceho] vz. [meno delegáta]", aby bolo jednoznačné, že operáciu previedol delegát v zastúpení delegovanej osoby. Žiadosti o schválenie knihy jázd adresované vedúcemu pracovníkovi sa automaticky zasielajú v kópii tiež všetkým jeho delegátom.
 • Preferovaný jazyk užívateľa - pre každý užívateľský účet si aplikácia pamätá jeho preferovaný jazyk (slovenčina alebo angličtina). Nastavenie môžete  manuálne zmeniť v okne "Užívatelia". Pri odoslaní žiadosti o schválenie knihy jázd bude text žiadosti uvedený v jazyku adresáta. Túto novú možnosť môžu využiť len vlastníci licencie s modulom "prostredia aplikácie v anglickom jazyku".
 • Import z GPS a platobných kariet PHM -  bol doplnený import z GPS systému nove.autanawebu.cz. Bola tiež doplnená podpora importu nákupov PHM z nových formátov súborov spoločností UTA, SHELL a MOL.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2019 RE2

 • Výmaz a anonymizácia osobných údajov v období - v súvislosti s prijatím GDPR bola do minuloročnej verzie 2018 pridaná možnosť výmazu osobných údajov bývalých zamestnancov. Určené konkrétne meno bolo vymazané, resp. anonymizované, vo všetkých záznamoch za celú históriu evidencie v aplikácii. Pomocou novej funkcie môžete vymazať osobné údaje všetkých zamestnancov (bývalých aj súčasných) v určitom konkrétnom období, pre ktorých už nemáte zákonnú povinnosť tieto osobné údaje evidovať (pre účtovné doklady je to doba 5 až 10 rokov od konca účtovného obdobia). Táto funkcia je dostupná iba pre užívateľov s oprávnením "hlavný administrátor" a spustíte ju pomocou menu „Knihy jázd“ - „Výmaz a anonymizácia osobných údajov“ - „Výmaz a anonymizácia obdobia“. Zadajte dátum a zobrazí sa prehľad osobných údajov vo všetkých záznamoch starších než toto dátum. Údaje sú rozdelené do záložiek podľa oblasti použitia. Každú jednotlivú oblasť môžete následne anonymizovať, resp. vymazať, pomocou tlačitiek v spodnej časti okna.
 • Kontroly jázd - v záložke „Kontroly“ v okne „Možnosti“ môžete zapnúť nové upozorňovanie na nezrovnalosti v knihe jázd: jazda bez určeného vodiča, jazda bez zapísaného času odchodu-príchodu a jazda s priemernou rýchlosťou mimo povolený rozsah.
 • Zostava Nezrovnalosti - v hlavnom okne aplikácie sa prípadné nájdené nezrovnalosti v jazdách zobrazujú iba pre práve vybraté vozidlo. Pomocou novej tlačovej zostavy „Nezrovnalosti“ môžete získať prehľad o nezrovnalostiach v knihách jázd všetkých vozidiel za určité obdobie. V tlačovej zostave si môžete určiť iné nastavenie kontrol než východzie nastavenie v záložke „Kontroly“ v okne „Možnosti“.
 • E-mailové upozornenie na termíny - aplikácia Vás môže prostredníctvom e-mailovej správy automaticky informovať na blížiace sa alebo už vypršané termíny, ktoré sú zadané v okne „Vozidlá“ - „Upozorňovanie“. Pravidelnú kontrolu termínov s odoslaním e-mailu môžete aktivovať pomocou menu „Nastavenie“ - „AutoPlanAgent - úlohy na pozadí…“ konfiguráciou novej úlohy TERMS.
 • Import z GPS a platobných kariet PHM - bol doplnený import jázd z týchto GPS systémov: GPS Dozor, CCS CarNet 4 a AutoAwacs. Teraz je podporovaný aj import nákupov PHM z FLEETCOR vo formáte Excel.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2019 RE1

 • Schvaľovanie - systém schvaľovania knihy jázd bol vylepšený o niekoľko noviniek, ktoré si môžete aktivovať v okne “Možnosti“ v záložke “Schvaľovanie“:
  • okrem štandardného režimu (tzn. schvaľovanie robia iba vedúci pracovníci, bežní zamestnanci odosielajú žiadosti o schválenie) si môžete aktivovať režim uzatvárania knihy jázd. Bežný zamestnanec môže sám po dokončení zápisu jázd a nákupov PHM previesť uzatvorene knihy jázd za príslušný mesiac. Potom sa už nedajú robiť do tohoto obdobia dodatočné zmeny. Pokiaľ účtovné oddelenie pri ďalšom spracovaní nájde v zadaných údajoch nejakú nezrovnalosť, môže uzatvorenie zrušiť a vrátiť knihu jázd zamestnancovi k dopracovaniu.
  • pri schvaľovaní a uzatváraní knihy jázd sa môže automaticky previesť kontrola zhody celkovej prejdenej vzdialenosti so stavom tachometra a kontrola odchýlky priemernej spotreby od normovanej.
  • v prípade pokusu o odoslanie žiadosti o schválenie knihy jázd dočasne neprítomnému schvaľovateľovi (v systéme má aktuálne nastavené zastupovanie) aplikácia zobrazí varovanie s otázkou, či sa má žiadosť zaslať určenému schvaľovateľovi alebo jeho aktuálnemu zástupcovi.
   
 • Obojstranná tlač - pre tlačové zostavy, ktoré sa skladajú z niekoľkých samostatných oddielov (napr. zostava Kniha jázd pre viacero vozidiel alebo viacero mesiacov), môžete použiť novú voľbu "Pripraviť pre obojstrannú tlač". Do zostavy sa potom vložia prázdne stránky tak, aby každý oddiel začínal na novom liste papiera.
 • Pracovná doba vodičov - do tejto tlačovej zostavy môžete pridať stĺpce s celkovou prejdenou vzdialenosťou, s celkovou dobou prestávok a s celkovou dobou jazdy zvlášť za denné a nočné jazdy.
 • Vozidlá bez vyplnenej knihy jázd - pomocou novej zostavy "Zoznam vozidiel bez záznamov v knihe jázd" rýchlo získate prehľad, ktoré vozidlá nemajú zatiaľ zapísanú knihu jázd za určité obdobie. Môžete určiť, či Vás zaujímajú vozidlá bez zapísaných jázd alebo bez zapísaných nákupov PHM. Súčasťou zostavy môžu byť tiež e-mailové adresy vodičov vozidiel.
 • Import z platobných kariet PHM - doplnená možnosť importu Excel súborov stiahnuých z nového webového "Online kartového centra" spoločností SLOVNAFT a MOL.  Ďalej bola doplnená možnosť importu z nových CSV a Excel súborov s nákupmi zaplatených kartou spoločnosti Shell.
 • Nastavenie práv užívateľov na vozidlá a zamestnancov  - užívatelia s administrátorským oprávnením môžu teraz meniť práva na vozidlá aj v okne "Vozidlá" - "Užívatelia s právom na toto vozidlo". Pomocou tlačítiek v spodnej časti okna môžete prideliť právo na vybraté vozidlo ďalším užívateľom, resp. im toto právo odobrať. Rovnakým spôsobom môžete meniť práva na zamestnancov v okne "Firmy a zamestnanci" - "Užívatelia s právom na tohoto zamestnanca".

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2018 RE2

 • Zmeny súvisiace s Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Zvýšenie zabezpečenia
1. V novej verzii sa automaticky aktivuje silná ochrana uložených hesiel (nereverzibilné šifrovanie).
2. Pomocou menu Nastavenie - Možnosti - záložka "Zabezpečenie" môžete nastaviť minimálnu kvalitu prihlasovacieho hesla (celkový min. počet znakov, voliteľne povinné malé, veľké písmena, číslice alebo špeciálne znaky,...). Zároveň môžete zvoliť, či sa kontrola kvality hesla týka len nových hesiel alebo tiež terajších (pri prihlásení užívateľa nevyhovujúcim heslom bude vyžiadaná zmena na nové heslo).
3. V prípade používania SQL databázy je možné nakonfigurovať šifrované pripojenie k SQL serveru. Podrobné informácie nájdete v aplikácii po kliknutí na informačnú ikonu pri zaškrtávaciom "Zabezpečiť SSL šifrovaním" v menu Knihy jázd/Cestovné príkazy - Pripojenie k databáze - Spravovat pripojenie k databáze - tlačítko Zmeniť.

Protokolovanie aktivít užívateľov
1. Nová verzia aplikácie AUTOPLAN automaticky protokoluje tieto činnosti užívateľov: prístup do systému (prihlásenie, neúspešné pokusy o prihlásenie, odhlásenie, zmena hesla), práca s osobnými údajmi zamestnancov (zakladanie, zmeny, výmazy, tlače a exporty)  a nastavovanie užívateľských účtov (zakladanie, zmeny, výmazy a zastupovanie).
2. Zaprotokolované události môžete podrobne filtrovať podľa časového obdobia, podľa typu operácie, podľa zamestnanca (s ktorého osobnými údajmi sa pracovalo) a podľa užívateľa (ktorý previedol operáciu). Protokol udalostí môžu zobraziť len užívatelia s oprávnením "hlavný administrátor" pomocou menu Knihy jázd/Cestovné príkazy - Protokol udalostí.

Evidencia osobných údajov zamestnancov
1. V okne "Firmy a zamestnanci" môžete teraz previesť tlač a export osobných údajov zamestnanca, ktoré sa aktuálne evidujú v aplikácii AUTOPLAN. Export je možný do súboru Microsoft Excel alebo do VCF súboru (virtuálna vizitka vCard).
2. Vymazanie osobných údajov bývalých zamestnancov môžete previesť pomocou menu Knihy jázd/Cestovné príkazy - Výmaz a anonymizácia osobných údajov. Táto funkcia je dostupná len pre užívateľa s oprávnením "hlavný administrátor".
Aplikácia prehľadá všetky osobné údaje uložené v databáze za celú históriu a roztriedi ich do troch skupín: 1. aktuálne evidovaní zamestnanci, 2. aktuálne užívateľské účty a 3. osobné údaje v historických záznamoch (zamestnanci alebo uživatelské účty, ktorí už boli odobraní zo systému). Pre každý nájdený údaj sa zobrazí dátum a popis jeho posledného záznamu. Údaje môžete filtrovať podľa veku posledného záznamu (štandardne sa zobrazujú iba záznamy staršie viac než 5 rokov).
V spodnej časti okna sa zobrazujú podrobné informácie o vybranej osobnej informácii a možnosti jej vymazania. Pre aktuálne evidovaných zamestnancov sa ponúka okrem vymazania tiež ich anonymizácia. V tom prípade zostanú zachované ich dáta (jazdy a pracovné cesty), ale na miesto mena zamestnanca sa bude zobrazovať obecný text "Anonymizovaná osoba". Osobné údaje budú úplne vymazané bez možnosti spätného vyhľadania. Pri výmaze aj anonymizácii bude meno zamestnanca nahradené vo všetkých historických záznamoch textom "Vymazaná osoba", resp. "Anonymizovaná osoba".

Ďalšie novinky:

 • Tlač do PDF súboru  - na počítačoch s Windows 10 (a Windows Server 2016) je možné každý tlačový výstup z aplikácie AUTOPLAN uložiť do PDF súboru alebo priamo odoslať ako PDF prílohu v e-mailovej správe. Pre užívateľov starších verzií Windows zostáva naďalej možnosť exportu tlačových zostáv do XPS súboru (formát Microsoft XPS Document).
 • Externé úložisko dokumentov -  naskenované dokumenty (alebo iné súbory ľubovoľného formátu) sa v aplikácii AUTOPLAN ukladajú priamo do databázy. Pri vyššom počte dokumentov rastie veľkosť databázy a môže to spôsobovať technické problémy pri správe databázy. Z toho dôvodu môžete teraz nastaviť ukladanie dokumentov do externého úložiska. Podrobné informácie o tejto novej funkcii a možnosti konfigurácie nájdete v aplikácii pomocou menu Nastavenie - Možnosti - záložka Dokumenty.
 • Tlačové zostavy - pomocou novej zostavy "Stavy tachometra k dátumu" získate pre celú skupinu vozidiel prehľad o stavoch ich tachometrov k určitému dátumu. V zostavách "Prehľady prejdených vzdialeností" a "Prehľady nákladov na PHM" bol rozšírený zoznam kategórií pre podrobnejšiu sumarizáciu služobných a súkromných jázd.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2018 RE1

 • Elektromobily - aplikácia plne podporuje evidenciu prevádzky vozidiel na elektrický pohon. Dobíjanie akumulátorov evidovaných vozidiel sa zapisuje ako nákup PHM v jednotkách kWh, priemerná spotreba vozidla sa počíta v jednotkách kWh/100 km.
 • Priemerné ceny PHM - zo stránok Štatistického úradu SR sa teraz do aplikácie automaticky sťahujú tiež priemerné ceny CNG.
 • Tlačové zostavy  - v okne Tlačové zostavy sa môžete pri výbere vozidla alebo skupiny vozidiel prepnúť na označenie viacerých vozidiel pomocou zaškrtávacích okienok.
 • Dokumenty - naskenované dokumenty alebo iné súbory ľubovoľného formátu bolo doteraz možné prikladať k jednotlivým vozidlám, zamestnancom alebo priamo konkrétnym jazdám, nákladom na prevádzku alebo nákupom PHM. Teraz môžete pomocou tlačítka v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky priložiť dokumenty do práve zobrazenej knihy jázd daného vozidla za určitý mesiac. Môžete si tak napríklad naraz oskenovať účtenky zo všetkých nákupov PHM v danom mesiaci a vložiť ich ako jeden súbor do príslušnej knihy jázd.
 • Obvyklé jazdy - obvyklú jazdu bolo doteraz možné vytvoriť pre konkrétne vozidlo, pre konkrétnu firmu alebo obecne použiteľnú pre akékoľvek vozidlo z ľubovoľnej firmy. Teraz môžete obvyklú jazdu priradiť pre určitú skupinu vozidiel (takáto obvyklá jazda sa môže použiť, pokiaľ vypĺňate knihu jázd niektorého vozidla z tejto skupiny) alebo pre určitú skupinu zamestnancov (takáto obvyklá jazda sa môže použiť, pokiaľ má prihlásený užívateľ plné právo na niektorého zamestnanca z tejto skupiny).
 • Schvaľovanie - do prehľadu údajov práve schvaľovanej knihy jázd môžete pridať rekapituláciu prevádzky vozidla a pre každú knihu jázd za daný mesiac môžete zobraziť históriu komunikácie (správy s odoslanými žiadosťami o schválenie knihy jázd a správy o ich vybavení), funkciu môžete aktivovať pomocou  menu "Nastavenie" - "Možnosti" - záložka "Schvaľovanie".
 • Import z platobných kariet PHM - v novej verzii je podporovaný import nákupov PHM prostredníctvom platobných kariet UTA.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2017 RE1

 • Rýchle vyhľadávanie - pomocou nového vyhľadávacieho políčka v pravom hornom rohu hlavného okna môžete vyhľadať určitý text v práve zobrazenej knihe jázd. Štandardne sa prehľadáva celá tabuľka, ale môžete upresniť hľadanie len na určité údaje (účely, miesta, mená osôb,...)
 • Export a odoslanie tlače e-mailom - každý tlačový výstup z aplikácie AUTOPLAN môžete teraz uložiť do súboru vo formáte Microsoft XPS Document. S takto vytvorenými XPS súbormi sa pracuje podobne ako s PDF súbormi (každá inštalácia Windows obsahuje prehliadač XPS súborov).  Ďalej je možné priamo v okne s náhľadom tlače odoslať e-mailovú správu, do ktorej sa automaticky vloží tlačový výstup ako príloha vo formáte XPS.
 • Zastupovanie užívateľov - v prípade neprítomnosti niektorého užívateľa môžete nastaviť jeho dočasný zástup iným užívateľom. Tento zástupca potom po dobu zástupu získa automaticky všetky potrebné užívateľské oprávnenia a môže v aplikácii AUTOPLAN prevádzať rovnaké operácie ako zastupovaná osoba.
 • Nastavenie práv užívateľov na vozidlá a zamestnancov - okrem povolenia nastavovať kompletné prístupové práva všetkých užívateľov môžete určitým užívateľom povoliť nastavovať práva užívateľov na vozidlá a zamestnancov (v okne s vlastnosťami užívateľského účtu v záložke "Obecné práva" použite nové tlačítko "Upresniť" pri voľbe "Meniť nastavenie práv"). Tieto nové práva je vhodné nastaviť tým užívateľom, ktorí majú na starosť správu vozidiel a zamestnancov. Týto užívatelia si potom môžu (cez menu Nastavenie - Firmy a zamestnanci - Užívateľské účty zamestnanca - tlačítko Vlastnosti) zobraziť okno s nastavením práv užívateľského účtu určitého zamestnanca. V tomto okne môžu prevádzať zmeny iba v záložkách "Práva na zamestnanca" a "Práva na vozidlá", kde môžu pridávať alebo odoberať práva na konkrétne vozidlá alebo iných zamestnancov.
 • Zostava Zostatky PHM v nádrži - výsledkom tejto zostavy je tabuľka zostatkov PHM v nádrži zvolených vozidiel na konci daného mesiaca. Okrem množstva PHM je možné vypočítať aj cenu týchto zostatkov PHM.
 • Zostava Kontrola „rozdvojenia“ vodičov / cestujúcich - zostava vypíše všetky nezrovnalosti, kedy v danom období má niektorý zamestnanec zapísané súčasne jazdy dvoma rôznymi vozidlami.
 • Import z GPS a platobných kariet PHM - bol doplnený import jázd z GPS systémov FleetBoard, Trackimo a Patriot. Po novom je podporovaný import nákupov PHM prostredníctvom platobných kariet FleetCor, EuroOil a HertzLease.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2016 RE2

Užívatelia - nastavenie užívateľských práv je teraz podrobnejšie. Niektoré terajšie práva boli rozčlenené do niekoľkých samostatných nových práv (napr. povolenie zápisu zostatku PHM v nádrži, povolenie zápisu poskytnutia záloh na pracovnú cestu,... ). Okno pre zadanie užívateľských práv je teraz prehľadne rozdelené do tématických skupín.

Schvaľovanie - systém schvaľovania kníh jázd bol vylepšený o celú radu noviniek:

 • automatické doplňovanie mena schvaľovateľa pri odosielaní žiadosti
 • v prehľade kníh jázd podľa stavu schválenia sa zobrazujú zvlášť vozidlá s odoslanou žiadosťou o schválenie
 • žiadateľ môže sám poslať žiadosť inému schvaľovateľovi (pôvodný schvaľovateľ je o tom automaticky informovaný)
 • viacúrovňové schvaľovanie, kedy knihu jázd môže postupne schvaľovať niekoľko schvaľovateľov podľa firemnej hiearchie.

Priemerná cena PHM - pokiaľ pri vozidlách používate sledovanie mesačnej spotreby PHM, môžete ju teraz prepnúť na nový spôsob výpočtu priemernej ceny PHM v mesiaci. Okrem váženého priemeru cien zo všetkých tankovaní PHM v mesiaci sa započíta tiež cena zostatku PHM v nádrži z predchádzajúceho mesiaca.

Import zoznamu účelov a pomocných rozlíšení - zoznam účelov jázd alebo zoznam hodnôt ďalších voliteľných rozlíšení jázd (zákazky, klienti,...) môžete teraz do aplikácie jednorázovo alebo pravidelne importovať zo súboru. Štandardne aplikácia umožňuje import z textového súboru, v prípade požiadavky na iný formát nás prosím kontaktujte.  

Import z GPS - doplnená možnosť importu jázd zo systémov GPS monitoring KeetecSAT, FleetBoard a Jablotron.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2016 RE1

 • Spájanie jázd - táto nová funkcia je vhodná hlavne v prípade importu jázd z GPS záznamníkov a sledovacích systémov. Kniha jázd potom často obsahuje veľký počet riadkov, pretože sa cez GPS zaznamená každá jednotlivá jazda vozidla. Automatickým spojením súvisiacich krátkych jázd do jedného riadku získate prehľadnejšiu knihu jázd. Označte najskôr v knihe jázd riadky s jazdami, ktoré si prajete spojiť (ťahaním myši po prvom dátumovom stĺpci alebo klávesami Ctrl+A označíte celý mesiac). Voľbou menu Jazda-Spojiť vybraté jazdy (alebo ikonou v hornej lište) sa zobrazí okno pre zadanie podmienok spojovania jázd (maximálna dĺžka prestávky, povolené miesto prestávky,...). Prevedené spojenie môžete prípadne hneď vrátiť späť do pôvodného stavu pomocou menu Jazda-Späť.
 • Rozdeľovanie jázd - pomocou tejto funkcie naopak môžete už zapísanú jazdu ľahko rozdeliť na dva riadky. Typickým príkladom sú jazdy cez štátne hranice, pre ktoré potrebujete previesť výpočet zahraničného stravného, ale funkciu môžete použiť aj pre iné prípady. Vyberte v knihe jázd riadok s danou jazdou,  zvoľte menu Jazda-Rozdeliť jazdu (alebo ikonu v hornej lište) a zadajte údaje o okamžiku a mieste rozdelenia jazdy. Prevedené rozdelenie môžete tiež prípadne hneď vrátiť späť do pôvodného stavu pomocou menu Jazda-Späť.
 • Import z GPS - optimalizovaný import dát z GPS záznamníkov a sledovacích systémov.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2015 RE2

 

 • Cestujúci - tabuľka knihy jázd bola doplnená o nový voliteľný stĺpec "Cestujúci", do ktorého môžete ku každej jazde zapísať mena zamestnancov, ktorí cestovali spoločne s vodičom. To je vhodné evidovať hlavne v prípadoch, kedy sa v riadení vozidla striedajú dvaja alebo viacerí členovia posádky vozidla. Konkrétneho cestujúceho môžete zapísať do viacerých jázd naraz pomocou funkcie "Hromadné zmeny jázd". Pri automatickej tvorbe cestovných príkazov na základe zapísanej knihy jázd sa potom pre daného zamestnanca použijú všetky služobné jazdy, v ktorých je uvedený ako vodič alebo ako jeden z cestujúcich. Pokiaľ si prajete využívať túto novú funkciu, zapnite si zobrazenie tohto stĺpca cez menu Nastavenie - Možnosti - záložka Zápis jázd.
 • Hromadné zmeny jázd a nákupov PHM - túto funkciu môžete teraz vyvolať rýchlejšie ikonou v hornej nástrojovej lište. Tiež bola pridaná ďalšia možnosť, ako si vybrať jazdy alebo nákupy PHM k hromadnej zmene. V hlavnej tabuľke knihy jázd môžete pomocou myši (na prvom stĺpci s dátumom jazdy) označiť niekoľko riadkov. Potom spustite funkciu Hromadné zmeny a rovno určíte, ktorú operáciu si prajete s takto označenými jazdami alebo nákupmi PHM previesť.
 • Zostava Mesačné vyúčtovanie spotreby PHM - táto nová zostava dáva ucelený prehľad o prevádzke vozidla v danom mesiaci. Pre každé vozidlo sa vytlačí jednostránkový formulár, ktorý obsahuje prejdené vzdialenosti a nákupy PHM v jednotlivých dňoch mesiaca. V spodnej časti formulára sú uvedené celkové vyhodnotenia prevádzky vozidla vrátane výpočtu nadspotreby, resp. úspory PHM a vyčíslenia nákladov na PHM za súkromné a služobné jazdy. Aktuálne sú k dispozícii varianty formulára s cenami včítane DPH a s cenami bez DPH. Podľa želaní a námetov zákazníkov budeme postupne dopĺňať ďalšie varianty formulára.
 • Obľúbené zostavy - v okne Tlačové zostavy si môžete vytvoriť vlastný výber zostáv, ktoré často používate. Ich použitie tak bude rýchlejšie a prehľadnejšie.

A veľa ďalších vylepšení aplikácie (farebné schéma pod Windows 10, zápis stavu tachometra priamo do knihy jázd cez pravé tlačítko myši, v Súčtových tabuľkách možnosť vypnúť zobrazenie a tlač jednotek,...).

 

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2015 RE1

 

 • Vlastné farebné rozlíšenie jázd - aby bylo možné na prvý pohľad odlíšiť od seba jednotlivé typy jázd, môžete si v novej verzii nastaviť vlastné farebné rozlíšenie jázd v kalendári. Pomocou menu Nastavenie - Možnosti - záložka Vzhľad si môžete vytvoriť vlastný farebný profil ako sadu podmienok vlastností jázd a im priradené farby. Podmienky sa stanovujú pomocou obecného filtra, preto si môžete sami zvoliť, podľa akého údaja si jazdy želáte vyfarbiť (napr. podľa účelu jazdy, podľa vodiča, podľa dĺžky trasy,...). Je možné nadefinovať viacero farebných profilov a ľubovoľne sa medzi nimi prepínať.
 • Servisné listy - evidencia servisných úkonov bola doplnená o možnosť určenia servisných intervalov jednotlivých servisných položiek (napr. výmena motorového oleja, STK, výmena sviečok,...). Interval môžete nastaviť časovo alebo kilometricky pre konkrétne vozidlo alebo pre celú skupinu vozidiel. Potom sa po zápise príslušného servisného úkonu automaticky vytvorí upozornenie na nový termín za určenú dobu, resp. po prejdení určeného počtu kilometrov. Ďalej je v novej verzii možné pre jednotlivé servisné položky určiť, ktoré konkrétne vozidlá alebo skupiny vozidiel môžu danú položku používať. Pri zápise nového servisného úkonu sa potom ponúkajú len tie položky, ktoré majú zmysel pre dané vozidlo.
 • Vytvorenie obvyklej jazdy - teraz môžete jednoducho ľubovoľnú ručne zapísanú jazdu zahrnúť do zoznamu obvyklých jázd a následne ju v budúcnosti používať pre rýchly zápis knihy jázd . V knihe jázd stisnite na danej jazde pravé tlačítko myši a zvoľte "Vytvoriť novú obvyklú jazdu".

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2014 RE2

 

 • Tlačítko Späť - pri manuálnom vyplňovaní knihy jázd Vám teraz spríjemní prácu tlačítko Späť, pomocou ktorého môžete odvolať práve prevedené zmeny jázd, resp. nákupov PHM v aktuálnom mesiaci. Pri podržaní kurzoru myši nad týmto tlačítkom, sa Vám zobrazí informácia o tom, aká operácia bude vrátená.
 • Upozorňovanie na termíny - termín plánovaných činností týkajúcich sa prevádzky a údržby vozidla môžete teraz určiť časovo (konkrétne dátum) a súčasne kilometricky (počet prejdených kilometrov od určitého dátumu). Upozornenie sa zobrazí podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ďalej môžete pre každé upozornenie určiť časový alebo kilometrický predstih, v ktorom sa zobrazí varovanie na blížiaci sa termín.
 • Zostava Prehľad o prevádzke vozidiel - táto zostava bola doplnená o niekoľko nových položiek a celkovo bolo okno s nastavením zostavy urobené prehľadnejšie.
 • Pripojenie vozidiel - v tomto novom okne (v menu Nastavenie) si môžete evidovať vzájomné pripojenie Vašich vozidiel (tahače, návesy, prívesy,....) včítane časovej histórie. V Súčtových tabuľkách potom môžete hodnoty prípojného vozidla  (napr. náklady na servis a údržbu) automaticky pripočítať do riadku hlavného vozidla, ku ktorému bolo v danú dobu pripojené.
 • Súčtové tabuľky - v okne Súčtové tabuľky si môžete podrobne nastaviť záhlavie jednotlivých riadkov (tlačítko Možnosti). Okrem štandardného názvu vozidla a ŠPZ môžete tiež zapnúť zobrazenie evidenčného čísla,  mena určeného vodiča a ďalších voliteľných údajov.
 • Užívatelia - okno s nastavením užívateľského účtu bolo doplnené o niekoľko vylepšení: ohodnotenie kvality hesla, možnosť povinnej zmeny hesla pri budúcom prihlásení a zobrazenie dátumu/času posledného prihlásenia a poslednej zmeny hesla.
 • Užívateľské účty - v aplikácii môžete hromadne priradiť doménovým užívateľom užívateľské účty.
 • design aplikácie prispôsobený farebnej schéme novších verzií Windows.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2014 RE1

 

 • Zostava Dni použitia vozidla - táto nová zostava Vám poskytne prehľad o používaní vozidiel v jednotlivých dňoch zadaného obdobia. Do jediného spoločného výstupu sa započítavajú jazdy evidované v knihe jázd a súčasne pracovné cesty s použitím vozidla ako dopravného prostriedku. Nemusíte teda zostavu zvlášť vytvárať v Knihe jázd a v Cestovných príkazoch, stačí ju previesť v jednej z aplikácií. Získaný výstup môžete použiť ako podklad k priznaniu dani z motorových vozidiel. Vytvorenú zostavu môžete tiež exportovať do Excelu.
 • Hromadné zmeny nákupov PHM - teraz môžete pre všetky vybraté nákupy PHM hromadne dopočítať ich cenu bez DPH (zo zadanej ceny s DPH a určenej sadzby DPH).
 • Užívatelia - možnosť tlače stručného zoznamu alebo detailných výpisov prístupových práv vytvorených užívateľských účtov.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2013 RE2

 

 • Export zostáv do Excelu - zostavy vytvorené v aplikácii AUTOPLAN si môžete teraz uložiť ako dokument typu Microsoft Excel. Pri zobrazenom náhľade tlače stisnite v hornej lište tlačítko Export a vyberte si spôsob uloženia jednotlivých tabuliek. Vytvorený dokument sa automaticky otvorí v aplikácii Excel. S výnimkou niekoľkých zložitých formulárov je export do Excelu dostupný pri všetkých zostavách.
 • Automatické doplňovanie jázd - modul pre automatickú tvorbu (generátor) knihy jázd bol vylepšený v optimalizácii priemernej spotreby PHM.
 • Import z LUKOIL - doplnená možnosť importu nákupov platených kartou spoločnosti LUKOIL.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2013 RE1

Automatické doplňovanie jázd – tento nový modul, obvykle označovaný ako generátor knihy jázd, umožňuje automatickú tvorbu knihy jázd. V aplikácii AUTOPLAN môžete túto funkciu použiť pre kompletnú rekonštrukciu knihy jázd za určité obdobie. Ďalej je možné pomocou nej „doladiť“ čiastočne vyplnenú knihu jázd, kedy sa do voľných riadkov doplnia podľa daných podmienok určené trasy. Nové jazdy sa automaticky zapíšu tak, aby boli v maximálnej možnej miere splnené tieto kritéria:

 • Celková dĺžka všetkých jázd musí zodpovedať požadovanej prejdenej vzdialenosti v období.
 • Vo výslednej knihe jázd musí byť dodržaný požadovaný pomer prejdenej vzdialenosti služobných a súkromných jázd.
 • Pre zapísané nákupy PHM sa musia vytvoriť príslušné jazdy, behom ktorých nákupy prebehli. Z popisu trasy a doby jazdy musí vyplývať, že vozidlo mohlo byť v okamžiku tankovania v danej lokalite.
 • V knihe jázd si tiež musia vzájomne zodpovedať jazdy a nákupy PHM z hľadiska spotreby PHM. Výsledná priemerná spotreba by mala byť čo možno najviac rovnomerná.
 • Zapísané jazdy na seba musia nadväzovať. Jazda by vždy mala začať na rovnakom mieste, kde skončila predchádzajúca jazda.
 • Pri trasách určených k doplneniu sa definuje ich frekvencia v rozmedzí „výnimočne“, „občas“, „často“ a „veľmi často“. Aplikácia sa potom snaží jazdy doplniť tak, aby bola dodržaná frekvencia zapísaných jázd.

Podpora paliva Ethanol 85 –vozidlo jazdiace na túto novú pohonnú hmotu má len jednu nádrž, a preto nieje sledovanie spotreby tak zložité ako v prípade LPG alebo CNG. Len pri jednotlivých nákupoch PHM určite, či sa jedná o nákup ethanolu alebo klasického benzínu. Následne môžete zvlášť sumarizovať spotrebované množstvo podľa druhu PHM. V nastavení vozidla (záložka „PHM“) si tiež môžete zvoliť Ethanol 85 ako primárne palivo.

Schvaľovanie kníh jázd – v nastavení práv jednotlivých užívateľov je terajšie právo „Schvaľovať knihy jázd“ rozdelené na dve úrovne „Schvaľovať knihy jázd - ostatným aj sebe“ a „Schvaľovať knihy jázd - len ostatným“.

 Meno vodiča v zozname vozidiel – pre väčšiu prehľadnosť si môžete v zozname vozidiel nechať zobrazovať okrem ich názvu a ŠPZ tiež mená určených vodičov (menu Nastavenie – Možnosti – záložka Zobrazenie).

 AutoPlanAgent - úlohy na pozadí – táto nová súčasť aplikácie je určená hlavne pre správcov IT. Jedná sa o pomocnú aplikáciu príkazového riadku, pomocou ktorej môžete bezobslužne prevádzať rôzne úlohy týkajúce sa aplikácie AUTOPLAN (napr. zálohovanie databázy). Nakonfigurované úlohy potom môžete v pravidelných intervaloch prevádzať na pozadí pomocou „Plánovača úloh“ spustením aplikácie AutoPlanAgent s príslušnými parametrami.

Import z TANKER - doplnená možnosť importu nákupov platených kartou vydávanou spoločnosťou TANKER.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2012 RE4

 • CNG - aplikácia teraz úplne podporuje evidenciu vozidiel s alternatívnym pohonom na zemný plyn CNG. Podobne ako pre vozidlá na LPG sa evidujú zvlášť nákupy CNG (v jednotkách kg) a zvlášť nákupy benzínu. Všetky následné výstupy z aplikácie (sumarizácia nákupov PHM, stavy nádrže, priemerné spotreby, príslušné zostavy) sú uvedené zvlášť pre CNG (jednotky kg) a pre benzín (jednotky litre)
 • Pracovná doba vodičov - táto nová zostava poskytne prehľad o vyťažení vodičov. Pre všetky dni určeného obdobia sa pre vodiča vytlačí čas začiatku prvej služobnej jazdy, čas konca poslednej služobnej jazdy, doba medzi týmito časmi a zoznam všetkých vozidiel, ktoré behom daného dňa riadil
 • Medziročné prírastky - v okne Súčtové tabuľky pribudla v pravom hornom rohu možnosť porovnať zvolené obdobie s rovnakým obdobím niektorého uplynulého roku. Tak ihneď získate prehľad, ktoré vozidlá jazdia menej než minulý rok, u ktorých vozidiel sú vyššie náklady, a pod. Obdobie k porovnaniu sa určuje v pravom hornom rohu okna. Zvoliť si môžete buď porovnanie v absolútnych číslach alebo percentuálne
 • Sťahovanie kurzov - aplikácia teraz automaticky sťahuje tiež kurzy ostatných mien, pre ktoré vyhlasuje ECB kurz iba k prvému pracovnému dňu každého mesiaca (napr. ukrajinská hrivna). Požadovanú menu si musíte najskôr v aplikácii pridať do zoznamu mien pomocou menu Nastavenie - Meny. Ďalej bolo vylepšené automatické sťahovanie denných kurzov cudzích mien zo serveru ECB. Teraz neprebieha iba pri spustení aplikácie, ale aj priebežne behom práce s aplikáciou. Nové kurzy sa Vám tak stiahnu hneď po ich vyhlásení ECB  (obvykle okolo 14:30)

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2012 RE3

 • Import tankovania Slovnaft - import tankovania z webu Slovnaftu (Virtuálne centrum kariet) podporuje okrem CSV formátu aj originálny XLS formát
 • Import z GPS - bol upravený import zo systému Qadra a pridaná možnosť importovať jazdy z čiernej skrinky s kamerou a zo systému staska.sk

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2012 RE2

 • Schvaľovanie kníh jázd - aplikácia bola doplnená o systém schvaľovania kníh jázd, ktorým môžete nahradiť doterajší spôsob uzávierok. Novú funkciu môžete aktivovať v okne Možnosti - záložka Schvaľovanie. Nastaviť schvaľovanie knihy jázd je možné robiť za každý mesiac zvlášť alebo za ľubovoľné dlhšie obdobie. Bežný užívateľ po zápise knihy jázd za príslušné obdobie môže odoslať požiadavku na jej schválenie svojmu nadriadenému. Ten prevedie v aplikácii elektronické schválenie a táto kniha jázd sa automaticky uzamkne proti spätným zmenám. Pomocou menu Knihy jázd - Schvaľovanie kníh jázd si zobrazíte okno s prehľadom, ktoré knihy jázd sú už schválené, a u ktorých vozidiel sa naopak ešte čaká na spracovanie.
 • Dátum kurzu NBS - pri manuálnom zápise nákupu v cudzej mene sa po stisnutí tlačítka "Kurz NBS" použije podľa platnej legislatívy kurz platný z predošlého dňa.
 • Nová zostava Upozorňovanie na termíny - teraz si môžete prehľadne vytlačiť zoznamy naplánovaných  termínov, napr. STK, prehliadok, výmeny olejov,...
 • Tlačové zostavy - niektoré tlačové zostavy boli doplnené o tieto možnosti:
  - zostava Kniha jázd - voliteľná tlač cien nákupov PHM s DPH,  bez DPH alebo oboch
  - zostava Prehľad o prevádzke vozidiel - bola doplnená voliteľná tlač niektorých nových údajov a celú zostavu môžete vytlačiť vo forme stručnej tabuľky namiesto tlače kariet jednotlivých vozidiel.
  zostavy s výpočtom nadspotreby - voliteľný nový spôsob výpočtu nadspotreby PHM len za služobné jazdy
  - odhad koncového stavu nádrže - u vozidiel so sledovaním stavu nádrže medzi nákupmi PHM môžete určiť, pre ktoré konkrétne zostavy sa má použiť výpočet odhadu stavu nádrže na konci posledného mesiaca (menu Nastavenie - Možnosti - záložka Obecné)
  - zostava Zoznam vozidiel - možnosť podrobného filtrovania vozidiel a tlač určeného vodiča
 • Import nákupov PHM - aplikácia podporuje nové modifikácie formátov spoločností OMV, Shell a EUROWAG. V zozname transakcií sa teraz zobrazujú tiež stavy tachometra, ktoré zapísal vodič na terminály pri platbe.
 • Prepočet nákupov v cudzej mene - funkcia Hromadné zmeny jázd a nákupov PHM bola doplnená o možnosť prepočtu nákupov PHM v cudzej mene na EUR fixným kurzom alebo aktuálne platným kurzom NBS.
 • Užívateľské účty - okno Užívatelia bolo vylepšené o možnosť triedenia zoznamu užívateľov podľa ľubovoľného stĺpca a o možnosť prepojovania užívateľských účtov s evidenciou zamestnancov.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2012 RE1

 • Zostava Kniha jázd - v tlačovej zostave Kniha jázd súkromného vozidla je voliteľná tlač dohody o použití súkromného vozidla medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 • Nastavenie užívateľských práv - bolo vylepšené okno pre zadávanie prístupových práv užívateľov (možnosť prepojenia na terajšieho alebo nového zamestnanca, ľubovoľné triedenie zoznamu užívateľov, ...).
 • Automapy – automapy Slovenska a Bratislavy boli aktualizované.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2011 RE4

 • Kontrola výpočtu priemernej spotreby - do funkcie "Kontrola nezrovnalostí" pribudla kontrola na situáciu, kedy nenadväzuje vypočítaný stav nádrže medzi jazdami (napr. keď medzi dvoma rôznymi zostatkami nádrže chýba zapísaná jazda), a na vysokú odchýlku vypočítanej priemernej spotreby PHM od zadanej normy spotreby podľa TP. Mieru tolerovanej odchýlky môžete nastaviť v okne Možnosti.
 • Zápis účelov jázd - teraz môžete v nastavení účelov jázd určiť, či do jázd nieje možné zapisovať ľubovoľné účely, ale musí sa vybrať konkrétny účel z nadefinovaného zoznamu povolených účelov. Tým zjednotíte spôsob zápisu knihy jázd jednotlivými vodičmi a uľahčíte si následnú analýzu prevádzky vozidiel. Rovnako tak môžete obmedziť zápis ostatných pomocných rozlíšení jázd, druhu nákupov PHM a pomocných rozlíšení ostatných nákladov na prevádzku.
 • Zápis trasy v jazdách - pri manuálnom zápise jazdy do knihy jázd sa ako začiatok trasy automaticky ponúkne koniec trasy predchádzajúcej jazdy. Stisnutím klávesy "čiarka" alebo "medzerník" pokračujte v zápise trasy alebo začiatok trasy prepíšte. Túto novú funkciu môžete deaktivovať v okne Možnosti.
 • Rekapitulácia nákladov - súčasťou zostavy Kniha jázd je teraz voliteľne tiež sekcia "Rekapitulácia nákladov" s prehľadom nákladov na spotrebované PHM a ostatné náklady.
 • Nastavenie zostáv Kniha jázd a Prehľad o prevádzke vozidiel - osoba s oprávnením konfigurácie zostáv môže teraz uložiť nastavenie týchto dvoch zostáv ako spoločné pre všetkých užívateľov aplikácie a zaistiť tak jednotnú podobu formulárov v rámci Vašej firmy.
 • A mnoho ďalších vylepšení aplikácie (napr. v Súčtových tabuľkách sa dá pomocou pravého tlačítka myši ihneď prejsť na príslušnú knihu jázd, tlač poznámky vodiča v zostave Prehľad o prevádzke,...)

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2011 RE3

 • Prehľad o prevádzke vozidiel – teraz môžete určiť, či čiastky majú byť uvedené bez DPH, včítane DPH alebo oboje
 • Prehľady ubehnutých vzdialeností – túto zostavu môžete po novom rozdeliť na jednotlivé prehľady podľa určitého údaja
 • Prehľady nákladov na PHM – nová zostava pre získanie prehľadu o nákladoch na PHM za jazdy podľa určitého údaja o jazdách (napr. náklady podľa účelov jázd, zákaziek, stredísk,...)
 • Ochrana databázy – databázy typu Access umiestnené na lokálnom disku sú automaticky chránené proti neúmyselnému zmazaniu. Databázový súbor sa automaticky zálohuje do systémovej zložky Vášho počítača. Pozor, nechráni pred fyzickým poškodením disku alebo počítača! Vždy si zároveň vytvárajte záložnú kópiu databázy a ukladajte si ju mimo Váš počítač
 • Jazdy po meste – pre vozidlá jazdiace prevažne po meste je možné v nastavení vozidla (záložka Ostatné) určiť, aby v každej novej vloženej jazde bol nastavený príznak "Po meste"
 • Aktualizácia priem. cien PHM podľa Štatistického úradu SR – pri stiahnutí nových priemerných cien sa zároveň aktualizujú skôr stiahnuté ceny PHM, ktoré Štatistický úrad spätne upravil (naposledy sa tak stalo pre cenu Natural 98 platnú od 21.3.2011)
 • Automapy SR a ČR – automapy Slovenská republika, Slovenská republika Plus a Česká republika boli aktualizované

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2011 RE2

 • žiadna zmena od predchádzajúcej verzie

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2011 RE1

 • Sadzby DPH - doplnená nová sadzba DPH platná od 1.1.2011
 • Súčtové tabuľky – okrem mesačných, kvartálnych alebo denných súčtov umožňuje teraz toto okno získať rýchly štatistický prehľad dát podľa určitého údaja. Napr. zvolením kombinácie „prejdená vzdialenosť – účel jazdy“ získate tabuľku so stĺpcami jednotlivých účelov jázd a v riadkoch je uvedené, koľko kilometrov celkom ubehlo príslušné vozidlo pre daný účel. Pre jazdy môžete tvoriť prehľady podľa účelu, vodiča alebo pomocného rozlíšenia, pre náklady na prevádzku podľa druhu alebo pomocného rozlíšenia. Medzi tabuľkami sa môžete prepínať v pravom hornom rohu okna.
 • Prispôsobenie databázy vzdialeností – súčasťou aplikácie je databáza vzdialeností (medzi cca 850 väčšími obcami SR). Teraz si môžete túto databázu prispôsobiť svojím potrebám. Môžete premenovať názov obce, upraviť konkrétnu vzdialenosť alebo dokonca doplniť menšie obce, ktoré Vám v databáze chýbajú. Funkciu spustíte pomocou menu Nastavenie – Možnosti – záložka Zápis jázd – tlačítko Upraviť databázu vzdialeností. Zmeny sa prevádzajú v aplikácii AUTOPLAN Automapa nad mapou Slovenská republika Plus, preto je funkcia dostupná iba vlastníkom licencie tejto rozširujúcej mapy.
 • Rozšírené filtre – vo funkcii Vyhľadanie jázd a nákupov PHM alebo v Tlačových zostavách je možné teraz filtre nastaviť tak, že daný údaj môže nadobúdať viac konkrétnych hodnôt. Môžete tak naraz získať zoznam všetkých jázd niekoľkých rôznych vodičov a pod.
 • Tlač knihy jázd – pre väčšiu prehľadnosť môžete v zostave Kniha jázd zapnúť tlač prázdnych riadkov pre dni, kedy nemá vozidlo zapísané žiadne jazdy alebo nákupy PHM.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2010 RE5

 • Máte GPS navigáciu, ktorá umožňuje záznam jázd? Alebo priamo zariadenie pre GPS sledovanie vozidiel? Ušetrite si prácu pri vytváraní knihy jázd! Vytvorili sme univerzálny modul pre import jázd z prakticky ľubovoľného GPS zariadenia. S takto automaticky vytvorenými jazdami potom môžete v aplikácii prevádzať akékoľvek operácie rovnako ako s ručne zapísanými jazdami.
  Kontaktujte nás a naši programátori overia, či Vaše GPS zariadenie poskytuje vhodné dáta pre knihu jázd.
 • Farebné schémy – doposiaľ sa farebné schéma aplikácie riadilo nastavením farieb v operačnom systéme. Teraz si môžete vybrať z niekoľkých predvolených schém a prispôsobiť si vzhľad aplikácie svojmu vkusu bez ohľadu na nastavenie farieb vo Windows. Doporučujeme hlavne pre majiteľov novších verzií Windows, kde štandardné nastavenie farieb nieje pre zobrazenie v aplikácii príliš vhodné.
 • Fixné stavy nádrže - pokiaľ máte v nastavení vlastností vozidla zapnutý spôsob výpočtu priemernej spotreby "Sledovať stav nádrže medzi jednotlivými nákupmi PHM", môžete teraz v okne "Stav nádrže" zadávať odhady zostatku v nádrži ku koncu mesiaca. To umožní vypočítať spotrebu vozidla po momentálne poslednom nákupe PHM. Ak zadáte v okne s nastavením vlastností vozidla stav nádrže na začiatku jeho prevádzky, vypočíta sa tiež spotreba pred úplne prvým nákupom PHM.
 • Filter vozidiel - v okne Súčtové tabuľky môžete pomocou podrobného filtra nastaviť, ktoré vozidlá sa majú do tabuľky zahrnúť.
 • Prehľad zostatkov v nádrži - v okne Súčtové tabuľky bola do záložky Spotreba doplnená možnosť zobrazenia zostatku nádrže.
 • Korekcia prejdenej vzdialenosti - funkciu Korekcia prejdenej vzdialenosti podľa stavu tachometra teraz môžete použiť aj u vozidiel so zapnutými rozšírenými normami spotreby.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2010 RE4

 • Oprava výpočtu nádrže podľa predpokladanej spotreby - v minulej verzii 2010 RE3 mohlo za určitých okolností dôjsť k tomu, že u vozidiel so zapnutým výpočtom stavu nádrže podľa predpokladanej spotreby nesúhlasil vypočítaný stav nádrže po poslednej jazde minulého roku so stavom nádrže pred prvou jazdou nového roku. Chyba aplikácie bola opravená, za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.
 • Náklady na PHM v Prehľade najazdených vzdialeností - do tejto zostavy máte teraz možnosť pridať stĺpec Náklady na PHM. Hodnoty sa vypočítajú na základe nákupnej ceny PHM pred jazdou a normy spotreby vozidla podľa technického preukazu.
 • Odhad doby jazdy z automapy - pri vytváraní jazdy na základe vyhľadanej trasy v aplikácii AUTOPLAN Automapa sa do knihy jázd štandardne okrem dĺžky trasy prenesie aj odhad doby jazdy. Pomocou menu Nastavenie - Možnosti - záložka Zápis jázd teraz môžete načítanie doby jázd vypnúť. Toto doporučujeme tým užívateľom, ktorí do knihy jázd inak vôbec nezapisujú časy začiatku a konca jázd.
 • Import z AGIP - doplnená možnosť importu nákupov platených kartou vydávanou spoločnosťou AGIP.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2010 RE3

 • Výpočet daňovej korekcie - ohodnotenie zostatku nádrže na konci roku 2008 v korunách sa prepočítava stanoveným kurzom na hodnotu v EUR.
 • Poradie jázd bez času odchodu - pokiaľ nezadávate u jázd časy odchodu, zotriedili sa Vám doposiaľ v každom dni jazdy tak, že posledne zapísaná jazda bola až na konci dňa. Teraz sa u takýchto jázd zachováva ich zadané poradie.
 • Jazdy cez polnoc - u takýchto jázd sa teraz v stĺpci Dátum zobrazuje aj dátum konca jazdy
 • Filtre - vo funkcii Vyhľadávanie jázd a nákupov PHM alebo v Tlačových zostavách môžete vo filtroch jázd, nákupov PHM a nákladov na prevádzku určiť, že sa jedná o konkrétne dni v týždni (víkendy, pondelky,...). Pri filtrovaní jázd môžete naviac určiť podmienku, že účel jazdy obsahuje určité slovo.
 • Kopírovanie nákladov na prevádzku - zapísaný náklad na prevádzku môžete pre dané vozidlo naraz skopírovať do ľubovoľného počtu dní (napr. leasingové splátky,...)
 • Kontrola rozdvojenia vodiča - táto kontrola bola optimalizovaná na rýchlosť a teraz sa prevádza aj priebežne behom vyplňovania knihy jázd.
 • Vyhľadávanie doménových užívateľov - pri nastavovaní prístupových práv doménových užívateľov môžete využiť funkciu vyhľadávania užívateľa podľa jeho prihlasovacieho mena.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2010 RE2

 • Oprava - opravená chyba v určení aktuálne platnej meny pri zadávaní nákladov na prevádzku z hlavného okna knihy jázd a z detailov servisného úkonu.
 • Oprava - v SQL databáze boli niektoré názvy mien v českom jazyku
 • Nová zostava - zostava Ročné prehľady nákupov a spotreby PHM, v ktorej sa pre každé vozidlo vytlačí tabuľka so sumarizáciou nákupov PHM v jednotlivých mesiacoch včítane vypočítaných priemerných mesačných spotrieb vozidla.
 • Tlač podľa druhu vozidla - v Tlačových zostavách si pri výbere vozidiel môžete vyfiltrovať iba vozidlá určitého druhu (osobné, nákladné,...)
 • Import z CCS - doplnená možnosť importu nákupov platených kartou CCS zo súboru vo formáte TXE.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2010 RE1

 • Servisné listy - nový modul, ktorý komplexne rieši evidenciu a vyhodnocovanie servisných úkonov na vozidlách. Pomocou tohoto modulu môžete sledovať časovú a kilometrickú frekvenciu jednotlivých servisných zásahov (servisné prehliadky, výmeny oleja) či vek a kilometrický priebeh konkrétnych servisných položiek (sady letných a zimných pneumatík,...). Zoznam sledovaných servisných položiek môžete ľubovoľne rozširovať. Priamo zo servisného listu sa dá nastaviť upozornenie na budúce opakovanie konkrétneho servisného úkonu.
 • Databáza vzdialeností - aplikácia obsahuje databázu vzdialeností medzi cca 850 väčšími slovenskými obcami. Pri zápise trasy sa Vám automaticky ponúkajú tieto obce a zistená vzdialenosť sa dosadí do kolónky pre dĺžku jazdy. Do verzie 2010 pripravujeme možnosť užívateľského prispôsobenia databázy vzdialeností (doplniť svoje obce alebo upraviť konkrétnu hodnotu).
 • Možnosť tvorby jázd z pracovných ciest - do uvedenia tejto verzie bolo možné vytvárať pracovné cesty na základe zapísaných jázd v Knihe jázd. Teraz je možný aj opačný postup. Najskôr sa vytvorí cestovný príkaz, do priebehu cesty sa popíše použitie služobného vozidla a pri následnom vyúčtovaní cesty sa vytvoria v knihe jázd príslušné jazdy. Túto možnosť môžete povoliť v okne Možnosti (súčasne by mal byť povolený zápis prejdenej vzdialenosti aj pre služobné vozidlá).
 • Rozšírenie zostavy Prehľad o prevádzke vozidiel - nastavenie tejto zostavy je novo doplnené o možnosť výpočtu nákladov na PHM podľa normy spotreby z TP (okrem doterajšieho výpočtu zo zistenej priemernej mesačnej spotreby).
 • Rozšírenie Kontroly nezrovnalostí - v záložke Kontroly v okne Možnosti môžete zapnúť upozorňovanie na situácie, kedy v popise trasy lokalita konca predchádzajúcej jazdy nesúhlasí s lokalitou začiatku nasledujúcej (jazda začína inde, než predchádzajúca skončila).
 • Rozšírenie výstupov v Súčtových tabuľkách - u nákladov na prevádzku a celkových nákladov môžete vybrať voľbu s DPH / bez DPH.
 • DPH pre nákupy PHM - pri zadávaní nových nákupov PHM je automaticky predvyplnená sadzba DPH 19%.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2009 RE4

 • K doterajšej zostave Zoznam jázd a nákupov PHM pribudla nová zostava Zoznam jázd podľa vodičov, ktorou zistíte pre určených vodičov ich jazdy v danom období ľubovoľnými vozidlami
 • Získať prehľad o Vašich vozidlách a zamestnancoch Vám pomôže nová zostava Zoznam zamestnancov a vozidiel. Zostava je úplne konfigurovateľná a mimo iného umožňuje spätne zistiť aktívne vozidlá alebo zamestnancov k určitému dátumu
 • Pokiaľ je platobná karta PHM priradená konkrétnemu vozidlu, všetky prevedené nákupy sa automaticky ukladajú do knihy jázd tohto vozidla. Teraz môžete v prípade zapožičania karty PHM inému vodičovi takéto nákupy jednoducho uložiť do iného vozidla (najprv odškrtnúť jeho uloženie a následne určiť iné vozidlo)
 • Pokiaľ zapisujete do knihy jázd motohodiny, môžete si teraz určiť (menu Nastavenie - Možnosti - Zobrazenie), že ich budete zadávať a zobrazovať ako desatinné číslo v jednotkách hodín (napr. 2,25 mth namiesto 2:15 mth)
 • V nastavení vozidiel môžete zadané upozorňovanie na termíny spätne upravovať alebo kopírovať
 • V nastavení filtra jázd pre vyhľadávanie a triedenie jázd môžete okrem filtra na konkrétneho vodiča zadať filter na celú skupinu vodičov
 • V okne Súčtové tabuľky a v zostave Mesačné súčty môžete pre nákladné vozidlá získať súčty hmotností nákladov a súčty tonokilometrov

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2009 RE3

 • V zostavách pre výpočet nadspotreby je možné určiť, či cenu nadspotreby potrebujete vyjadriť v cenách s DPH, bez DPH alebo obidve naraz
 • Vo funkcii "Hromadné zmeny jázd a nákupov PHM" je pre firemné vozidlá nová možnosť "Cena nákupu", ktorá umožňuje spätne stanoviť jednotkovú cenu PHM a prepočítať celkovú cenu nákupu podľa zadaného množstva
 • Pokiaľ zapisujete do niektorého pomocného rozlíšenia jázd čiastky v tuzemskej mene, môžete tieto hodnoty zahrnúť do zostavy spoločne s celkovými nákladmi na vozidlo. V zostave "Mesačné súčty" máte tri nové možnosti: čiastku pripočítať k celkovým nákladom, čiastku odpočítať od celkových nákladov alebo z čiastky odpočítať celkové náklady
 • Teraz sa odlišne nastavujú prístupové práva k aplikácii pre jednotlivých zamestnancov. Bolo zrušené zaškrtávacie políčko na karte zamestnanca a prístupové účty môžete nastaviť cez ikonu "Užívateľské účty zamestnanca" v okne "Firmy a zamestnanci". Jeden zamestnanec môže mať viacero rôznych účtov a účty môžete prenášať medzi zamestnancami

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2009 RE2

 • oprava importu dát o nákupoch zo Slovnaftu a Shell v období platnosti meny EUR

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2009 RE1

 • Aplikácia je upravená pre prechod na menu EUR od 1.1.2009. Pre dátumy do 31.12.2008 zostáva naďalej ako tuzemská mena Sk a dátumy v minulých rokoch môžete ľubovoľne upravovať. Od 1.1.2009 sa kurzy cudzích mien sťahujú zo stránok Európskej centrálnej banky. Súčasne bola aplikácia upravená podľa novely zákona č. 475/2008 Z.z. platnej od 1.1.2009.
 • Aplikácia Vás na základe nastavenia upozorňuje na určité nezrovnalosti v zapísaných jazdách (červený výkričník vľavo hore). Teraz bola doplnená možnosť konkrétne prípady "odsúhlasiť", tzn. nastaviť, že sa už určité nezrovnalosti nemajú zobrazovať. Takto skryté nezrovnalosti je možné dodatočne opäť obnoviť.
 • Pokiaľ Vám v knihe jázd nenadväzujú stavy tachometra v jazdách, znamená to, že medzi dvoma zapísanými stavmi tachometra nesúhlasí súčet ubehnutých vzdialeností zapísaných jázd s celkovou ubehnutou vzdialenosťou podľa stavu tachometrov. Túto situáciu teraz môžete rýchlo opraviť pomocou novej funkcie "Korekcia ubehnutej vzdialenosti podľa stavu tachometrov". Aplikácia zistí rozdiely pre dané vozidlo alebo celú skupinu vozidiel za určité obdobie. Pri automatickej oprave sa pomerne upravia ubehnuté vzdialenosti jednotlivých jázd tak, aby stavy tachometrov na seba plynule nadväzovali.
 • V hlavnom okne knihy jázd si môžete označiť naraz viac riadkov s jazdami (pomocou myši na prvom stĺpci s dátumom jazdy) a potom s nimi previesť hromadne určité operácie (Zmazať, Vystrihnúť, Kopírovať a Vložiť).

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2008 RE4

 • Do databázy môžete teraz vkladať dokumenty ľubovoľného formátu (ofotené technické preukazy, leasingové zmluvy atď.). Dokumenty môžete prikladať k jednotlivým vozidlám, zamestnancom alebo priamo ku konkrétnym jazdám, nákladom na prevádzku alebo nákupom PHM.
 • Pri nákupoch PHM v zahraničí môžete určovať čiastku v mene nákupu. Prepočítavací kurz na Sk môžete zadať ručne alebo použiť denný kurz NBS platný v deň nákupu. Pri tuzemských nákupoch PHM môžete teraz okrem čiastky s DPH opísať z dokladu aj čiastku bez DPH. V hlavnom okne aplikácie zobrazíte podokno pre podrobné údaje o nákupoch PHM kliknutím na skratku meny nákupu alebo zápisom prvého písmena skratky meny do kolónky pre čiastku.

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2008 RE3

 • do programu bolo doprogramované duálne zobrazovanie cestovných náhrad v SKK a EUR, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. mája 2008
 • v Súčtových tabuľkách v záložke Nákupy PHM – Cena je teraz možné sumarizovať ceny za nákupy PHM aj bez DPH. Ďalej sa voliteľne nezobrazujú vozidlá, ktoré neboli v danom období v prevádzke. Tiež bola vylepšená kópia súčtovej tabuľky do schránky Windows, aby bolo možné ju preniesť napr. do Excelu k ďalšiemu spracovaniu
 • evidované údaje o nákladoch na prevádzku vozidiel boli rozšírené o viacriadkovú poznámku. Ďalej môžete pridať ďalších až 6 koloniek, ktoré si pomenujete podľa svojich potrieb (napr. stredisko, zodpov. osoba, ...). V zostave Náklady na prevádzku môžete zapnúť tlač aktuálneho stavu tachometra u každého jednotlivého nákladu
 • pre každé vozidlo môžete teraz zapísať výmenu registračnej značky (ŠPZ) a evidovať históriu ŠPZ pridelených vozidlu
 • v zostave Prehľady ubehnutých vzdialeností môžete po novom získať celkový prehľad za všetky vybraté vozidlá a okrem ubehnutých vzdialeností sa môže sčítať aj doba jazdy a skutočná spotreba PHM
 • pridaná nová zostava Mesačné prehľady spotreby a nadspotreby PHM, ktorá stručne a prehľadne informuje o zistených skutočných mesačných priemerných spotrebách Vašich vozidiel

AUTOPLAN Kniha jázd a AUTOPLAN Cestovné príkazy verzia 2008 RE2

V apríli 2008 bola vydaná nová verzia aplikácií šírených pod novými obchodnými názvami AUTOPLAN Kniha jázd a AUTOPLAN Cestovné príkazy.

Obidve aplikácie boli úplne prepracované do nového prostredia Microsoft .NET Framwork 2.0. Na uloženie dát je možné alternatívne využívať databázu Microsoft Access a Microsoft SQL Server. Funkčne a spôsobom ovládania vychádzajú aplikácie z predchádzajúcich verzií. Užívateľské rozhranie bolo zmodernizované a sprehľadnené.

Z týchto dôvodov sa tu nedá uviesť kompletný prehľad nových funkcií vo verzii AUTOPLAN 2008 RE2. Pokiaľ ste užívateľmi verzií 2005 a starších, doporučujeme si stiahnuť a nainštalovať ŠTART verziu novej verzie. Inštalácia aplikácie AUTOPLAN nepreinštaluje staršie verzie.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!